23 July 2022

We binne groeid fan 5 nei 6 riedssitten, dêrmei wiene we al gau serieus yn byld om diel te nimmen oan it kolleezje. 

En dat is slagge, Henk de Boer fan De Hommerts is ynstallearre ta FNP wethâlder yn it kolleezje fan FNP PvdA CDA. 

Us 6 riedsleden binne 

–          Tsjerk Bouwhuis, fraksjefoarsitter, kommisje Doarp Stêd en Omkriten

–          Corrie Bergstra, foarsitter kommisje Doarp Stêd en Omkriten

–          René van de Ley, kommisje Doarp Stêd en Omkriten

–          Jikkie Ruiter, kommisje Boarger en Mienskip

–          Douwe Blom, kommisje Bestjoer en Finânsjes

–          Sicco Rypma, kommisje Bestjoer en Finânsjes

En Kommisjelid

–          Trijntje Albada, kommisje Boarger en Mienskip

Foar kontakt en foto’s sjoch https://sudwest-fryslan.fnp.frl/frysk/organisaasje/fraksje/Tags: