27 February 2023

Kandidatelist:

1. Aant Jelle Soepboer NIJEWIER
2. Bert Koonstra SWEAGERBOSK
3. Hanneke Jouta FERWERT
4. Anton Buwalda DOKKUM
5. Femke Meindertsma HOLWERT
6. Johan Dirk v.d. Schaaf KOLLUM
7. Jaap Postema DOKKUM
8. Bouwina van Dellen EANJUM
9. Jitze Andringa DOKKUM
10. Fedde Breeuwsma DOKKUM
11. Pieter van der Bij HANTUM
12. Jan Roelof Buruma KOLLUM

13. Frâns Boersma ALDWALD
14. Jaap Hijma MARRUM
15. Lolke Folkertsma DOKKUM
16. Tineke Bosgraaf-de Jong KOLLUM
17. Jeltsje de Vries HIAURE
18. Welmoed v.d. Werf-Tals. DOKKUM
19. Aly de Haan KOLLUMERSWEACH
20. Eelke Idsardi IE

21. Gerda Vanger-Bosch MODDERGAT
22. Ykje van der Wal-de Vries HOLWERT

23. Wieger Rekker KOLLUM

24. Anne Geart de Beer RAARD

25. Marco Kramer HALLUM
26. Minne van Wieren KOLLUMERSWEACH
27. Swannette Cuperus EASTERNIJTSJERK
28. Anna Kromkamp KOLLUM
29. Harm Kamstra HOLWERT
30. Yne Meindertsma SWEAGERBOSK
31. Steven Braaksma EANJUM
32. Thom Feddema RAARD
33. Ernst Meinsma NES
34. R. de Jong-Woudwijk HANTUMHUZEN
35. Willem de Boer KOLLUM
36. Oebele Vries WESTERGEAST
37. Aafke Dykstra-de Vries DE TRIEME
38. Jabik Banga KOLLUMERSWEACH
39. Binne Reitsma BLIJE
40. Anneke Verbeek MITSELWIER
41. Jelle de Vries ALDWALD
42. Klaas Fokkinga NES

43. Pytsje de Graaf-van der Meer TERNAARD

Thûs yn noardeast frysln ferkiezingsprogramma 2022 frysk.pdfTags: