(Interim) Foarsitter: Welmoed van der Werf

Skriuwster: Pytsje de Graaf

Ponghâlder: Lolke Folkertsma

Algemien lid: Anneke Bilker 

Algemien lid: Jaap-Sip Faber

Mail: noardeast-fryslan@fnp.frl