30 March 2024

Yn it Jorwerter haadkertier Café Het Wapen Van Baarderadeel hâlde Doarpsnut Jorwert fan ‘e jûn har jiersgearskomste. De boppeseal fan it kafee siet grôtfol, der stiene dan ek in pear nijsgjirrige saken op de aginda:

– Wentebou

– Takomst Ons Huis en de skoalle

– (Wer..!) De befarberens fan it wetter rûnom yn âld-Littenseradiel, yn dit doarp de Jorwerterfeart

Sichtberens en eventueel it ferpleatsen fan de útwykhavens oan de Hesenserreed

In tige noflike jûn mei in dreaun bestjoer en tige belutsen Jorwerters op in prachtlokaasje!

(En ja, hinnereis wie de sinneûndergong boppe Jorwert prachtichmoai)Tags: