30 March 2024

Fan ‘e wike wie Lyda Veldstra, út namme fan de FNP Ljouwert, by de jiersgearkomste fan Pleatslik Belang Jirnsum yn MFC It Kattehûs. It doarp oan de Boarn.

Der wiene presintaasjes fan de wurkgroep Historie Jirnsum, de Doarpskorporaasje, #stimfanjim, de nije website jirnsum.com en fan Gemeente Ljouwert.

In doarp mei in dúdlike doarpsfyzje en in protte aktiviteiten.Tags: