“Net sizze, mar dwaan!”

Yn it pdf hjirûnder is it program fan FNP Ljouwert foar de gemeenteriedferkiezings fan 2022 te finen. Hast fragen oer stânpunten, foarstellen of oare relevante saken dan kinst kontakt sykje mei it bestjoer of de fraksje fan FNP Ljouwert 

Ferkiezingsprogram_FNP_Ljouwert_20222026Download