8 February 2024

Hjoed wie der yn Bilgaard in ynformaasjejûn oer de plannen fan Definsje om de fleanbasis yn Ljouwert út te breidzjen en it gebrûk te yntinsifearjen. De ûnfrede fan de boarger wie goed te merken. 🤔

En dyselde boarger rjochtet har pylken net allinnich op Definsje mar der wurdt ek nei de gemeente sjoen. Op dizze ynformaasjejûn waard dúdlik dat ek de gemeente Ljouwert al in sjenswize yn dizze formulearre hat FNP Ljouwert hat dêrom skriftlike fragen steld oan it kolleezje fan B&W. 📃👈🏻Tags: