8 February 2024

Swimles is in basisbehoefte yn in wetterryk lân as Nederlân, fynt FNP Ljouwert. Dat it skoalleswimmen in pear desenia ferlyn op it grutste part fan de basisskoallen yn ús lân ôfskaft is mei dan ek sjoen wurde as in grutte flater. FNP Ljouwert liedt de needklok: der moat in struktureel swimprogram yn is basisûnderwiis komme om de swimfeiligens fan de bern yn ús gemeente op peil te hâlden.

Liwwadders hat in artikel pleatst (skreaun troch Bauke Beert Keizer).Tags: