De fraksje fan FNP Waadhoeke bestiet út dizze 6 minsken en earste opfolger:


Bert Vollema – fraksjefoarsitter
Tsjom
E-post: raadslid.vollema@waadhoeke.nl
Tillefoan: 06 – 30 64 32 22
Portefúljes
– Bestjoer
– Finansjes
– Rekreasje en Toerisme

Dieke van der Pol – riedslid
Frentsjer
E-post: raadslid.vanderpol@waadhoeke.nl
Tillefoan: 06 – 37 54 93 36
Portefúljes
– Doarsumens & Miljeu
– Jeugd
– Underwiis

Hans Nauta – riedslid
Hitsum
E-post: raadslid.nauta@waadhoeke.nl
Tillefoan: 06 – 11 40 06 07
Portefúljes
Ekonomyske saken
Ferkear & Feiligens
Wurkgelegenheid

Paul de Cock – riedslid
Easterbierrum
E-post: raadslid.decock@waadhoeke.nl
Tillefoan: 06 – 29 054 024
Portefúljes
Wenjen & Leefberens
Sosjaal Domei
Behear iepenbiere romte

Dirk de Jong – riedslid
St. Anne
 E-post: raadslid.djdejong@waadhoeke.nl

Portefúljes
Kultuur, erfgoud monuminten en musea
Sport
Taal

Doeke de Jong – riedslid
Bitgummole
E-post: 
raadslid.doekedejong@waadhoeke.nl 
Tillefoan: 06 – 11 34 12 33
Portefúljes
Fergunningferliening, Tafersjoch &
Hanthavenjen
Lanbou & Glêstúnbou
Rûmtlike oardening

Earste opfolger
Klaas H. Nieuwhof
Berltsum
E-post: khnieuwhof@outlook.coml