Foarsitter: Ultsje Hosper
Wenplak: Oerterp
E-Post: ultsje.hosper@fnp.frl

Skriuwer: Ed Knotter
Wenplak: Beetstersweach
E-Post: ed.knotter@fnp.frl  

Ponghâlder Rienk van Dijk
Wenplak: De Wylp 
E-Post: rienk.van.dijk@fnp.frl

Sjoerdtsje Veenstra-Paulusma 
Wenplak: Oerterp
E-Post: sjoerdtsje.veenstra@fnp.frl
Bestjoerslid FNP Opsterlân

Jacob de Vries 
Wenplak: Bakkefean 
E-Post: jacob.de.vries@fnp.frl
Bestjoerslid FNP Opsterlân