20 December 2021

In moaie boppeslach foar Hallum en omkriten. Sa sjochst mar wer dat jo mei goeie polityk dochs it ferskil meitsje kinne yn Gemeente Noardeast-Fryslân!

De BVNL Noardeast-Fryslân stelde skriftlike fragen, de FNP tsjinne op 4 novimber 2021 in amendemint yn; bûter by de fisk.

It resultaat kinne jimme hjir lêze: swart op wyt dat Spikerdoarp Hallum en it dêrby hearende freugdefjoer trochgean kinne troch it oannommen amendemint!

#THÚSTags: