Lys Visser – Heringa, foarsitter
Wenplak: Koatstertille
E-post: lys.visser@fnp.frl
Tillefoan: 06 573 512 41

Maaike Dotinga – van der Veen, bestjoerslid
Wenplak: Surhústerfean

Wiebe Buruma, ponghâlder en skriuwer
Wenplak: Stynsgea
E-post: wiebe.buruma@fnp.frl
Tillefoan: 05 123 525 28