Geart van der Velde, foarsitter
Wenplak: Droegeham
Epost: geart.van.der.velde@fnp.frl
Tillefoan: 06 512 285 51

Wiebe Buruma, ponghâlder en skriuwer
Wenplak: Stynsgea
E-post: wiebe.buruma@fnp.frl
Tillefoan: 05 123 525 28

Bjarne van der Kooi, bestjoerslid
Wenplak: Stynsgea
E-post: bjarne.van.der.kooi@fnp.frl
Tillefoan: 06 236 311 88

Lys Visser Heringa, bestjoerslid
Wenplak: Koatstertille
E-post: lys.visser@fnp.frl
Tillefoan: 06 573 512 41