Durk Oosterhof

Fraksjefoarsitter

Drachten

E: d.oosterhof@smallingerland.nl

Sijbren Sijtsma

Fraksjefertsjintwurdiger

Drachten

E: s.sijtsma@smallingerland.nl

Theun Wiersma

Fraksjefertsjintwurdiger

Drachten

E: t.wiersma@smallingerland.nl