Theun Wiersma

Foarsitter

Wenplak: Drachten

Hains Mous

Ponghâlder

Wenplak: Drachtster Kompenije

Sijbren Sijtsma

Skriuwer

Wenplak: Drachten

Albert Bosma

Algemien bestjoerslid

Wenplak: De Rottefalle

Bjarne van der Kooi

Algemien bestjoerslid

Wenplak: Drachten