18 June 2024

Woensdeg 19 juny staat de behandeling fan de taalnota ‘Fansels Frysk’ op de aginda fan Provinsjale Staten en dermet toegelyk ok de enorme besúnnigings op ’t taalfeld, die’t Deputeerde Staten hur foornommen hewwe. Wij as FNP’ers fan de raadsfraksy in Waadhoeke foele ôns noadsaakt hier ’n fúl protest teugen hore late te motten.

Taal is foor de FNP in Waadhoeke, der’t wij fan doen hewwe met ’n ferskaidenhyd fan fier talen, ’n absolút speerpunt. D’r binne ’n heel soad mînsen in ôns gemeente die’t hur met siel en salighyd insette foor hur aigen taal. En niet foor niks binne wij de eerste gemeente der’t ’n taalkoördinator an de slag is, die’t geweldig mooi werk doet; ’n model dat terecht nafolging krijt.

Elkeneen waar och soa wiis met de kortleden presinteerde taalnota ‘Fansels Frysk’ en even eerder kreeg de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) ok al ‘n werm onthaal. Met deuze baide belaidsinstruminten kregen ’t Frys en de klaine talen de wyn nag krekt wat meer in de sailen. Allerwegen waar d’r lof foor de ambisys die’t derin útsproken worre. En dan worre nou inenen dieselde ambisys deur de besúnnigings de nek omdraaid.

’t Is bizar, dat je met de ene hând in groate dank de Haagse subsidys in ontfangst nimme, die’t fortfloeie út de krekt ondertekende BFTK, en dat je die met de ândere hând weer weggeve motte an de provînsy omdat d’r nag wat besúnnigings op de plank laaien. Dat is an de burger en an al die organisasys, die’t soa drok an ’t werk binne in ’t taalfeld, totaal niet út te lêgen. Bovendien wort d’r ’n folstrekt ferkeerd sinjaal ôfgeven na Den Haag, naar ’t taalfeld en ok na de ‘mienskip’. Dat jùst de FNP-fraksy in de Staten hierin met lykt te gaan, stimt búttengewoan tryst.

Een fan de groatste pynpunten is lykwels de menier fan kommuniseren. At d’r op ‘e tiid in overleg gaan waar met ’t taalfeld, dan hadden provinsjaal bestuur en de organisasys metnander tot – ’n wellicht ândere – ferdeling fan de pyn komme kinnen. Besúnnigings binne niet altyd te foorkommen, maar ’t taalfeld foelt ‘m nou alheel overfâllen. ‘t Gaat gaat om sware, kouwe klappen bij ferskillende organisasys. Soa krije de Fryske Rie en de Rie foar de Fryske Beweging helendal niks meer en wer’t bij de taalnota nag hoog opgeven wort fan ’t ‘taalkedo’ fan de Afûk, wort op krekt datselde presintsy nou weer besúnnigd.

Fan de hierboven beskreven ontwikkelings hewwe wij last, wij foele de pyn en wij kinne ’t ôns kiezers niet útlêge. Derom roepe wij ôns partijgenoaten in de Staten dan ok op om teugen de besúnnigings op taal te stimmen, en soa sien te laten hoe belangryk taal jùst foor de FNP is. En miskien fâlt met die teugenstim de besúnniging niet teugen te houwen, maar dan hewwe je in elk gefal wèl toand wer’t je foor staan.

FNP-fraksy gemeente WaadhoekeTags: