31 October 2023

Fan de hând fan fotograaf Ellen Floris is kortleden ’n prachtig fotoboek ferskenen met 70 Bildtse wolkeluchten boven ’t plaatselike akkerlând met derachter de seedyk. De foto’s hewwe allegaar ’n swart/wit fariant en ’n kleurefariant en binne allegaar fan ’t selde standpunt út maakt.

In ’t begin waar ’t al twee keer de bedoeling ’n eksposisy te houwen in de boereplaats die’t op elke foto an de linkerkant te sien is, maar baide keren maakte de koronapandemy dat onmooglik. En dus besloat Ellen Floris d’r maar ’n boek fan te maken. En ’t mot said worre, de platen binne skitterend! De fotograaf het ’n fassinasy foor de wolkeluchten fan ’t Bildt, luchten die’t elke dâg weer âns binne, nooit ’t selde en ’t gaat fan sware donderwolken ant klaine skapewolkys en fan alheel oranjekleurde luchten ant keurige wolkestraatsys. De beelden binne maakt fanút ’t atteljee fan de weuning an de Nije-Dyk, wer’t Floris met hur partner Bowe Roodbergen weunt.

En ’t boek (30 x 30 sm.) slaat och soa an, want ’t is hest útferkocht. “Er komt geen tweede druk, dus het wordt een collectorsitem” soa juicht Ellen Floris in ’n reäksy.

Se binne nag te koop bij hursels, bij de Aerden Plaats op Ouwe-Syl, bij de Afûk in Luwt en bij Primera in St.-Anne.Tags: