18 June 2024

Omdat de FNP Noardeast-Fryslân in belangrijke zaken niet wil dat politiek verwordt tot oneliners, gaan we vaker uitleg geven over onze standpunten. In dit geval willen we dat doen over het permanente AZC in Dokkum. Dit om aan de mensen kenbaar te maken waar we mee bezig zijn en waar we voor staan, want hoe vaak wordt er niet gezegd dat de politiek alleen zichtbaar is in verkiezingstijd?

AZC en FNP Noardeast-Fryslân

De wereld is op veel plaatsen uit evenwicht; er is oorlog en geweld, er is hongersnood of geen toekomst in bepaalde delen van de wereld. Voor veel mensen is vluchten nog de enige mogelijkheid. Hierdoor zijn er enorme stromen van mensen dolend over de wereld, overgeleverd aan het onbekende en een kwetsbaar doelwit voor mensen die het minder goed met hen voor hebben. Europa heeft als gewild toevluchtsoord een taak, en binnen Europa heeft Nederland een taak, zoals Fryslân die heeft binnen Nederland. Op elk niveau wordt geworsteld met de juiste aanpak, maar als we het in Fryslân over Mienskip hebben, dan kunnen we nu laten zien dat we Mienskip doen en niet alleen maar roepen.

Er zijn twee vragen te beantwoorden:

  1. Kunnen wij op een humane manier hulp bieden aan mensen die op de vlucht zijn en onze hulp nodig hebben?
  2. Hoe kunnen we het aanmeldcentrum van Ter Apel zo snel en goed als mogelijk ontlasten?

Het is moeilijk om zomaar even antwoord te geven op deze vragen omdat we rekening houden met een draagvlakonderzoek naar een permanent AZC. Daarnaast moeten we rekening houden met het COA, de spreidingswet en het coalitieprogramma. Hierbij is primair uiteindelijk de humane opvang van vluchtelingen. Onze partij heeft veel tijd genomen om tot onze koers te komen en we leggen ons plan graag uit.

Eerst over het draagvlakonderzoek naar een permanent AZC in Dokkum.

In 2022 is er op initiatief van de coalitiepartijen SIN (Sociaal In Noardeast), GBNEF (Gemeente Belangen) en de FNP besloten om een draagvlakonderzoek over de gehele gemeente Noardeast-Fryslân uit te voeren. Meer dan 39% van de stemgerechtigde bevolking heeft gestemd (dit is erg hoog in vergelijking met gelijksoortige onderzoeken). Het onderzoek laat een erg betrouwbaar beeld zien met een foutmarge van slechts 0,6% (een onderzoek mag nog als heel betrouwbaar worden aangemerkt als de foutmarge 5% is). Het onderzoek levert over de gehele gemeente dezelfde percentages op. Opvallend is dat het verschil tussen de stad Dokkum en de dorpen verwaarloosbaar is. Uit het onderzoek komt naar voren dat 60% tegen een permanent AZC is, waarvan 42% erg negatief. 23% is voor een permanent AZC, waarvan 5% erg positief.

De FNP zal vanwege de betrouwbaarheid van dit onderzoek en de duidelijke uitkomsten dit onderzoek respecteren. We hebben de inwoners om hun mening gevraagd en het duidelijke antwoord is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We willen recht doen aan de uitkomsten, want anders neem je de mensen niet serieus en plaats je je als politiek buiten de maatschappij waarvoor je juist bezig bent.

Een tweede factor van belang is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). In dit dossier is de FNP Noardeast-Fryslân er primair voor de vluchteling en niet voor het COA. Het COA heeft zijn eigen landelijke agenda en kijkt minder naar de regionale wenselijke situatie. Het COA wil graag permanente AZC’s in het land en heeft in een eerder stadium een verzoek aan Noardeast gedaan tot het bouwen van een permanent AZC. Deze aanvraag werd gehonoreerd en het proces van bouwen was al gestart toen het COA ineens de aanvraag introk. De gemaakte kosten waren geheel voor rekening van de gemeente. Gaan we weer voor een permanent AZC, dan zorgen Europese aanbestedingen en heel uitgebreide procedures voor een traject van minstens twee tot drie jaar, bezwaarprocedures niet meegerekend. En met de snelle politieke ontwikkelingen en grote koerswijzigingen moeten we maar afwachten of een AZC over twee of drie jaar nog nodig is en wie voor de kosten opdraait als dit niet meer nodig is. Het bouwen van flexwoningen kan veel sneller en dus kunnen we ook sneller wat betekenen in de doorstroom van de asielketen en dus voor Ter Apel.

Daarnaast wil het COA de gemeente geen zeggenschap beloven over de groepen mensen die we opvangen. De vluchtelingen die in een AZC worden opgevangen laten een grote diversiteit zien. Dit kunnen mannen of vrouwen zijn, gezinnen, aanvragers, statushouders of veilige landers. Als FNP willen we zeggenschap over wie hier komen. De zgn. veilige landers, zonder kans op honorering van hun asielaanvraag, geven in Ter Apel grote overlast. Deze groep willen we niet opvangen, want zij houden plekken bezet voor vluchtelingen die echt hulp nodig hebben.

Dan het permanente AZC versus Statushouders

Bij de opvang in het beginstadium ontkom je niet aan AZC’s. Een AZC is soms noodzakelijk, maar de opvang vinden wij nauwelijks humaan. Dit omdat meerdere gezinnen of alleenstaanden, soms voor meerdere jaren, bij elkaar worden gezet in kleine appartementjes met nauwelijks privacy. Participeren in de samenleving is minimaal en werken is lang niet voor iedereen weggelegd. We zijn daarom voor de opvang van statushouders (vluchtelingen waarvan de aanvraag is goedgekeurd en waarvan duidelijk is dat een terugkeer naar hun eigen land absoluut onveilig is). Er zitten meer dan 20.000 statushouders vast in de AZC’s, omdat er eenvoudigweg geen plek voor hen is in Nederland. Deze groep zit soms al jaren gevangen in een AZC en vertraagt de doorstroom vanuit Ter Apel. Deze situatie is erg onwenselijk voor de statushouders, die vaak heel graag willen integreren en verder willen met hun leven. Van de opvang van deze groep willen wij daarom prioriteit maken. Dit is zelfs nodig, want onze gemeente loopt achter met de opvang van statushouders (42 over 2023) en in 2024 moet de gemeente aan 126 statushouders plek bieden. Op dit moment ligt er dus een opgave van 168 te huisvesten statushouders. Laten we eerst waarmaken wat we verplicht zijn en mogelijk kunnen we meer. Dit zou prachtig samen kunnen met de nieuwbouw van huizen in bijna alle dorpen van de gemeente. De meeste dorpsgemeenschappen vangen met liefde één of twee gezinnen op.

En dan is er nog die Spreidingswet.

De politiek van dit moment laat zien hoe veranderlijk die is. De eerste stemming in de raad was een week voordat de spreidingswet werd aangenomen. Een week erna werd de wet aangenomen en amper een maand daarna werd hij weer ingetrokken. De situatie wordt nog onoverzichtelijker met de veranderingen op Europees niveau met de Europese verkiezingen. Hoe komt het met de instroom? Hoe gaat het met verplichtingen die vanuit Europa komen? Zijn die over 2 of 3 jaar vergelijkbaar met de opdracht die er nu ligt? Zeer waarschijnlijk niet, misschien wel. Wij willen zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van het COA en de landelijke politiek en willen er zo snel mogelijk zijn voor de vluchtelingen waar zekerheid over is: de statushouders. Deze groep blijft, ook in 2026, ook in 2030 en 2040.

Tot slot:

De situatie in Ter Apel is inhumaan. We kunnen onmogelijk iedereen opvangen, maar als we opvangen moet dat op een weloverwogen, humane wijze. De groep die zeker wordt getroffen is die van statushouders die soms al jaren van AZC naar AZC worden verhuisd maar een plek moeten krijgen in Nederland. De FNP Noardeast-Fryslân wil zich niet verschuilen achter een onderzoek of een spreidingswet die wel of niet doorgaat. We willen ook niet achterover leunen en de problemen van Ter Apel laten voor wat ze zijn. Met de opvang van statushouders over de hele gemeente naar aard en schaal in de dorpen en de stad Dokkum, gaan we voor integratie, voor doorstroming in de asielketen en de ontlasting van Ter Apel. We voegen hieraan toe dat wij te allen tijde bereid zijn om met andere partijen te zoeken naar betere alternatieven. We hebben er daarom ook bewust voor gekozen om niks over de opstelling van andere partijen in onze gemeente te zeggen. Laten we samen naar het beste zoeken en elkaar niet in uiterste hoeken drijven.

“Litte wy as mienskip net roppe mar dwaan.”Tags: