FNP programma Wetterskip Fryslân

2015-2019 Gezond water en droge voeten

Klik hier naar het vastgestelde FNP Waterschapsprogramma 2015-2019 (NL)

Samenvatting

De FNP wil een betere taakverdeling tussen de Provincie, het Waterschapsbestuur en de gemeenten. Het Wetterskip hoort als dienstverlenende organisatie dicht bij de burger te staan, goed bereikbaar en laagdrempelig. De FNP wil dat het Wetterskip zijn werk doet in samenspraak met burgers, boeren en bedrijven en minder top down. Als overheidsinstelling in Fryslân hoort daar ook een vanzelfsprekende plek voor het Fries bij.

De FNP staat voor een behoedzaam en verstandig financieel beleid. Wij willen met zo laag mogelijke maatschappelijke kosten de watertaken uitvoeren. De FNP gaat voor het beleid en de toedeling van kosten bij waterkwaliteit en - kwantiteit uit van het principe ‘de vervuiler betaalt'.

De FNP wil de gemeenschap niet laten opdraaien voor financiële tegenvallers zoals met de ruilverkavelingsgemalen. Wij zijn daarom tegen grotere peilvakken waarin de belangen van recreatie, natuur, cultuurhistorie en landschap geschaad worden. Zoals nu in de plannen voor de Friese greidhoeke. Ons streven is dat de boeren in Fryslân ook in de toekomst nog een goed bestaan hebben, en tegelijk om in de waterhuishouding meer recht te doen aan de andere maatschappelijke belangen die er zijn. Om voldoende water vast te houden moet er meer capaciteit in de boezem en de polders zelf gebruikt worden en komen er meer bergingspolders. De boeren krijgen voor deze ‘groene en blauwe maatschappelijke diensten' een vergoeding van de overheid.

De toezegging is aan Fryslân gedaan dat niemand er hier qua veiligheid op achteruit zou gaan. Droge voeten is een nationaal veiligheidsbelang; de andere provincies moeten daaraan solidair meebetalen. Duurzaam waterbeheer betekent voor de FNP dat de behoeften van vandaag niet ten koste mogen gaan van de mogelijkheden voor de toekomstige generatie en dat landschap en bodem geen schade mogen oplopen. De FNP is daarom tegen gepruts met CO2-opslag, schaliegaswinning en opslag van chemisch of radio-actief afval in de Friese bodem en tegen nieuwe gas- en zoutwinning.

Natuur in Fryslân heeft alles te maken met water. Daarom heeft het Wetterskip ook een verantwoordelijkheid voor de Friese natuur. bij het beheer van water en landschap is het uitgangspunt van de FNP een weidevogelvriendelijke aanpak. Het is wel duidelijk dat diepontwatering en andere intensivering van het weidebeheer, mede oorzaak zijn van de bodemdaling. Daarom moet het grondwater op een hoger peil terug worden gebracht. In de diepste polders moet meer ruimte komen voor water, natte natuur of wateropvang. Rondom de natuurgebieden wil de FNP peilbeheer met minder intensieve landbouw. De FNP wil geld vrijmaken voor experimenten en schadeherstel. Dat geldt ook voor de schade door paalrot.

Vanwege het belang van de sportvissers voor recreatie en economie willen wij de steun door het Wetterskip voortzetten. Het Wetterskip moet bij vorst ook garant staan voor de uitvoering van het ‘draaiboek ijspret'.Downloads:
FNP programma Wetterskip 2015-2019


2019 FNP Fryslân - Disclaimer