FNP programma Provinciale Staten 2023-2027

Hieronder is het FNP programma voor Provinciale Staten te lezen. Dit programma is definitief vastgesteld op 12 november 2022.

 

Lees ons programma in drie talen: 

 FNP programma Provinciale Staten 2023-2027Downloads:
FNP-programma provinciale Staten 2023 nl
FNP-programma provinsjale Steaten 2023 frysk
FNP-program frisian parliament 2023 en


2023 FNP Fryslân - Disclaimer