Standpunt Wonen in Fryslân

Wonen in Fryslân is een speerpunt van de FNP. Als er behoefte is aan lokaal initiatief, moeten er meer huizen in dorpen worden gebouwd."Meer huizen bouwen in dorpen" (Wat vindt de FNP van wonen in Friesland)

Voor tijdelijke arbeidsmigranten moet goede huisvesting worden geboden. Als ze in huurwoningen in dorpen wonen, gaat dit vaak ten koste van jongeren en daarmee van de leefbaarheid. De FNP wil daarom ruimte zoeken op het terrein van de  werkgever of in, bijvoorbeeld, leegstaande boerderijen.
 
In krimpgebied zet de FNP vol op de bereikbaarheid van diensten. Dit betekent slim openbaar vervoer en het soms delen van voorzieningen als scholen en sportvelden.
We leggen geen nieuw asfalt, maar zorgen ervoor dat wegen en wegen goed worden onderhouden. Er is ook een actief fietsbeleid en moeten dorpen en steden gemakkelijk bereikbaar zijn en blijven met het openbaar vervoer.
 
Actiepunten FNP voor Wonen in Friesland

1. Geen nieuwe windturbines op het vasteland, bestaande windturbines opruimen en streven naar in windmolenvrij Fryslân.
 
2. Opknappen bestaande bedrijventerreinen heeft prioriteit boven aanleg van nieuwe; altijd kijken naar de concrete behoefte en de nog beschikbare ruimte in diezelfde regio (de zogenaamde SER-ladder). 

3. Volkshuisvesting moet een zaak van de Friezen zelf worden, zodat er wordt gebouwd naar behoefte, maar ook in balans met de bestaande woningmarkt in de streek. 

4. Ruimte in bestemmingsplannen voor tijdelijk wonen voor jongeren of voor (mantel)zorg op eigen erf.
 
5. Er moet een fonds komen dat verwaarlozing en verkrotting van dorpen en woonwijken tegengaat. Het provinciale ‘Rotte kiezen'-project moet nieuw leven worden ingeblazen. 

6. Van lichtoverlast een belangrijker punt maken in het ruimtelijk beleid. 

7. Geen megawinkels aan de randen van de steden. Een ontwikkeling in de richting van compacte winkelcentra moet worden bevorderd. 

8. De dorpshuizenregeling moet worden voortgezet met meer aandacht voor de behoefte van de gemeenschap.

9. In het belang van de biodiversiteit en de cultuurhistorie moet behoud en het terugbrengen van de authentieke landschappen en landschapselementen een belangrijk onderdeel worden van de streekagenda's.
 
10. Fryslân maakt zich sterk en werpt zich op voor het proeftuinproject ‘Volkshuisvesting regionaal, maatwerk op schaal’. 


2021 FNP Fryslân - Disclaimer