Standpunt Werken in Fryslân

De provincie wil de Friese economie lange tijd versterken om dergelijke werkgelegenheid te behouden en de 'braindrain' tegen te gaan. Omdat jongeren de toekomst hebben, blijft Leeuwarden de HBO-stad van Nederland."Meer waardering voor vakmensen zoals ambachtswerk " (Wat vindt de FNP van werken in Fryslân)

Aan de andere kant vindt de FNP het erg belangrijk om te investeren in de ambachtseconomie. Jongeren die een vak hebben geleerd, kunnen daardoor in Friesland wonen en verblijven. Bovendien is er een grote behoefte aan professionals en ouderen. Kleinschalige activiteiten (smid, meubelmaker, bierbrouwer) moeten opnieuw zichtbaar zijn in de dorpsgemeenschap. Met ruimte voor experiment. De circulaire economie wil ook de FNP stimuleren.

 

Trots op het onderwijs in Fryslân 

Zoals het universitair onderwijs, de Dairy Campus , het World Trade Center  in Leeuwarden (WTC Expo) en Wetsus  waar de export wereldwijd wordt gepromoot. Leeuwarden blijft als Friese hoofdstad een speerpunt, niet alleen als economische motor, maar ook met de watercampus en de Friese culturele instellingen die hier gevestigd zijn. De provincie moet gunstige omstandigheden creëren, stimuleren en bevorderen, maar niet rechtstreeks deelnemen in bedrijven. Hiervoor zijn commerciële investeerders of aanverwante partijen nodig, zoals de Friese ontwikkelingsmaatschappij.

 

Een belangrijke tijd voor de landbouwsector

De landbouwsector zal de komende tijd voor een grote taak staan. Aan de ene kant zijn er veel groeimogelijkheden. Fryslân kan de 'witte auto' van Europese zuivel worden. Aan de andere kant zullen er strikte voorwaarden moeten worden gemaakt met betrekking tot het milieu en het landschap. Wij ondersteunen de groei van de landbouwsector binnen deze omstandigheden

 

Luister naar de wensen van de toerist

Recreatie en toerisme zijn een belangrijke sector voor de Friese economie met een jaaromzet van circa € 1 miljard en 20.000 banen. Er is ook behoefte aan meer kwaliteit om aan de wensen van de toerist te voldoen. De provincie stimuleert daarom kwaliteitsverbetering en faciliteiten voor de kleinschalige recreatieve accommodatie (campers, boerderijcampings).

 

Actiepunten FNP voor werk in Fryslân

 

1. Steun en aandacht van de provincie voor hogescholen, universitaire studies, WTC, Wetsus, Exportclub Fryslân en andere instellingen in Fryslân die de structuur van onze economie door onderwijs en exportbevordering verstevigen. Meerjarige financiering voor de continuïteit van Wetsus en de watercampuspartijen is daarbij van het grootste belang.

 

2. Steun voor volledig breedbandinternet voor het platteland in 2023 en de gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling.

 

3. Bij provinciale subsidies met name projecten ‘van onderen op' bevorderen. En goede begeleiding om bedrijven en organisaties te helpen met mankracht of steun via bijvoorbeeld ‘YnBusiness', kennis over export, bedrijfsontwikkeling en innovatie via ‘vouchers'. 

 

4. Het naar Fryslân halen van research om uit landbouwproducten vervangers van nitraten en fosfaten te winnen.

 

5. Doorgaan met eerlijke handel. Fryslân is ‘Fairtrade-provincie' en dat willen wij voortzetten. Bij de productie en handel rekening houden met mensenrechten, milieu en de derde wereld! 

 

6. Integratie van recreatie en toerisme met andere activiteiten op het platteland; geen grootschalige projecten in de open ruimte. Aandacht in de marketing voor ‘het andere Fryslân' naast de watersport. Volop inzetten op de nalatenschap van CH2018 voor een blijvend effect op recreatie en toerisme.

 

7. Een volwaardige maatschappelijke voorafgaande kosten-batenanalyse bij grote infraprojecten.

 

8. De spoorverbindingen van en naar Fryslân verder optimaliseren, veiliger en vlugger. Dat geldt ook voor de lokale spoorverbindingen in Fryslân. 

 

9. Vaarweg door de Alde Feanen niet opwaarderen voor grote schepen Klasse Va.

 

10. Realisatie van een nieuwe sluis en brug bij Kornwerderzand vóór 2022.

 

11. Bij aanbestedingen in Fryslân de voorwaarden zodanig regelen dat het lokale en regionale bedrijfsleven ook kan meedingen. 

 

12. De brug over de Scharsterrijn vervangen door een aquaduct (A6). 

 

13. Ruim baan voor het fietsverkeer, met stimulerende maatregelen in een nieuwe fietsnota. 

 

14. De veerdiensten naar de Waddeneilanden in een provinciale concessie onderbrengen.

 

15. Landbouwverkeer zoveel mogelijk scheiden van het andere verkeer. 

 

 ☞ Naar het verkiezingsprogramma 2019-2023

 

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer