Standpunt cultuur en taal

Het spreekt voor zich dat Friesland een culturele regio is. Fryslân mag daarom niet samengevoegd worden met Groningen en daardoor een minderwaardige positie krijgen. De voorzieningen in Friesland moeten juist worden versterkt, denk maar aan: theater, dans en een Fries filmplatform."Steun voor de korpsen in Fryslân" (Wat vindt de FNP van cultuur en taal)

Cultuur en legacy Culturele hoofdstad 2018
2018 was een geweldig jaar voor Fryslân: de provincie stond vanaf start van LF2018 in de schijnwerpers van Europa. De Friese mienskip heeft zichzelf in al haar hoedanigheid laten zien en daarmee geweldige kansen gecreëerd. We zien LF2018  als een stimulans voor de toekomst van taal, kunst en cultuur in Friesland. Als het gaat om de erfenis (of legacy) van LF2018, moet het met name de eigen bevolking permanent activeren. Er moet ook continu worden gezocht naar hoeveel kunst en kunstenaars kunnen participeren in nieuwe projecten van het legacyprogramma.

Popcultuur en harmonie-, fanfare- en brassbandorkesten
Er is een zeer bloeiende popscene in Leeuwarden en Fryslân, die moet worden gekoesterd en ondersteund. Denk aan alle (muziek) festivals. Fryslân heeft een zeer rijke HaFaBracultuur van korpsen en orkesten. Maar deze staat onder druk en we willen deze versterken en behouden. Jeugdorkesten (harmonie, fanfare en brassband) verdienen provinciale steun. 

Friese en regionale talen
De provincie Fryslân heeft door de nieuwe taalwet en decentralisatie meer controle over de Friese taal gekregen. Het Fries staat echter steeds meer onder druk. De afgelopen vier jaar hebben we hier met het Deltaplan Fries veel aandacht aan besteed. De FNP wil nu handen en voeten geven aan de resultaten van het onderzoek naar de stand van zaken van het Fries. Het provinciale vrijstellingsbeleid moet ervoor zorgen dat de Friese en Nederlandse talen gelijk zijn met dezelfde kerndoelen.

Het Bildts, et Stellingwarfs en de stadstalen
De FNP wil dat de provincie als verantwoordelijke voor geheel Fryslân een actiever beleid voor Het Bildts, et Stellingwarfs en de stadstalen voert. De provincie moet overwegen of er ondersteuning kan worden gegeven aan het Fries in Groningen (Westerkwartier).

👂 Meer weten?
Luister naar onze podcast  over de HaFaBra in Fryslân met Annamartha van der Mei en Johan Masters van de OMF - Friese Muziekbond [klik hier voor de uitzending].
 
Actiepunten FNP voor cultuur en taal in Fryslân

1. Doorgaan met het succesvolle Iepen Mienskipsfûns. Voor vele projecten en initiatieven uit de gemeenschap! 

2. De digitale ontsluiting van het Frysk moet in 2022 op hetzelfde niveau zitten als dat van het Nederlands ten opzichte van het Engels. 

3. De bevoegdheid over de inrichting van het onderwijs vóór 2023 naar Fryslân. 
 
4. Een provinciaal spreidingsplan voor voldoende kwalitatief basisonderwijs (bereikbaar en beschikbaar).
 
5. Het aantal Fries- en tweetalige peuterspeelplaatsen in 2023 verhogen naar 300. Verdubbeling van het aantal drietalige scholen. Extra steun voor tweetalige scholen met een taalbeleidsplan.

6. Toezicht op de kwaliteit van het Frysk als vak en voertaal door de inspectie.
 
7. Omrop Fryslân steunen als een publieke zender met een volledige programmering in het Frysk. Daarvoor een budget dat richting de € 30 miljoen gaat. 

8. Steunen dat schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten hun verantwoordelijkheid nemen voor goed onderwijs in het Frysk.
 
9. Friese sporten blijven we steunen. 

☞ Naar het verkiezingsprogramma 2019-2023 


2022 FNP Fryslân - Disclaimer