Wouter Wouda


Wouter Wouda

Woonplaats: Joure

 

E-mail: wouter.woudafnp.frl

 

Voorzitter FNP Fryslân

 

PR   commissie

EFA commissie

 

 

HB-contactpersoon voor de FNP-afdeling Leeuwarden
Annigje Toering


Annigje Toering

Woonplaats: Mantgum

 

E-mail: annigje.toeringfnp.frl

 

OSF commissie

Kader commissie

 

HB-contactpersoon voor de FNP-afdelingen Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en de Fryske Marren
Janneke de Boer


Janneke de Boer

Woonplaats: Weidum

 

E-mail: janneke.de.boerfnp.frl  

 

Redactie partijblad "De Frijbûtser"  

 

HB-contactpersoon voor de FNP-afdeling Tytsjerksteradiel
Wietske Poelman


Wietske Poelman

Woonplaats: Buitenpost

 

E-mail: wietske.poelmanfnp.frl  

 

HB-contactpersoon voor het FNP partijbureau

 

HB-contactpersoon voor de FNP-afdeling Heerenveen
Jan Benedictus


Jan Benedictus

Woonplaats: Boelenslaan

 

E-mail: jan.benedictusfnp.frl  

 

Penningmeester

FNP-contactpersoon FNP partijbureau (financiën)

Financiële commissie

 

HB-contactpersoon voor de FNP-afdelingen Noardeast-Fryslân en Opsterland
2022 FNP Fryslân - Disclaimer