Auke van der Goot


Auke van der Goot (FNP) is bij de Senaatsverkiezingen in mei 2023 kandidaat-senator van de FNP voor OPNL. Auke is geboren en opgegroeid in Leeuwarden-Huizum, studeerde geschiedenis in Groningen en werkte daarna voor de provincie Fryslân, het European Bureau for Lesser Used Languages (in Brussel) en Mercator-Education (Fryske Akademy). Van 1999-2022 was hij beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in Den Haag en ook in Brussel.

 

Bij BZK werkte hij onder andere aan de rol van gemeenten, provincies en waterschappen in Europa, aan de positie van grensregio's en aan samenwerking van die regio's met Duitsland en België (vooral met Vlaanderen). Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan de Wet Gebruik Friese taal (2013).

 

Dingen voor elkaar krijgen voor Fryslân en voor de andere regio's, in Den Haag en Europa is voor Auke van der Goot een rode draad in zijn leven. Ook als kandidaat-senator voor de OPNL wil hij zich daar sterk voor maken. Want samen staan regio's en hun inwoners sterker in de Eerste Kamer.

 

*De ledenraad van de OPNL besluit over de kandidatenlijst op 25 februari 2023 
Ton Raven


Ton Raven (Lokaal Limburg) is sinds januari 2021 de OSF-senator. Raven komt uit Geleen en was eerder lange tijd gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Sittard-Geleen.

 

Raven wil de stem van de onafhankelijke lokale en regionale partijen door laten klinken. Hij wil daarbij leren van de ervaringen van zijn voorganger, en de focus richten op die zaken die direct effect hebben op de gemeenten en provincies. Raven heeft met name aandacht voor het overeind houden van de basisvoorzieningen en de financiële positie van gemeenten en provincies, en betrekt sterker als voorheen de steunfractie van de OSF bij zijn standpuntbepaling in de Eerste Kamer. 
Gerben Gerbrandy


Gerben Gerbrandy (FNP) was van juni 2019 tot januari 2021 lid fan de Eerste Kamer voor de OSF.

 

Gerbrandy was in de Eerste Kamer de eerste die aandacht had voor de verhuurdersheffing. Er kwam een onderzoek waaruit bleek dat de woningcorporaties in de komende vijftien jaar 30 miljard euro tekort zullen komen om hun kerntaak uit te voeren, nét die 2 miljard euro per jaar die ze nu via de verhuurdersheffing moeten overmaken aan de staatskas. Inmiddels wil een groot aantal partijen de heffing afschaffen. Verder was hij de eerste die bij de Algemene Financiële Beschouwingen in 2019 over het basisinkomen begon. Daarbij heeft hij de Minister fan Financiën een boek over dat onderwerp aangeboden, op voorwaarde dat hij het ook zou lezen.

 

Gerbrandy heeft besloten om begin 2021, na circa twee jaar op te houden met zijn werk als senator, omdat het werk als eenmansfractie voor hem niet langer was vol te houden. 
Hendrik ten Hoeve


Hendrik ten Hoeve (FNP) is in totaal 12 jaar senator geweest voor de OSF. Hij genoot groot aanzien en had een beslissende stem in tal van zaken, zoals het tegengaan van bezuinigingen op cultuur, het veiligstellen van Friestalige kinderopvang en het veiligstellen van de onafhankelijkheid fan Omrop Fryslân. 

 

Ten Hoeve heeft ook met succes de professionele status voor monumentenorganisaties (POM-status) bepleit. Daardoor hoeft bijvoorbeeld de Stichting Alde Fryske Tsjerken aan minder bureaucratische verplichtingen te voldoen bij het onderhoud van haar monumenten.
2023 FNP Fryslân - Disclaimer