NIEUWS   14-06-2022


FNP: investeren in zichtbaarheid Fries en streektalen

De FNP Statenfractie wil 7 ton extra investeren in de zichtbaarheid van het Fries en de streektalen in Fryslân zoals het Bildts en het Stellingwarfs. De partij komt met een motie in Provinciale Staten.

"Vooruitgang met 7 ton voor Fries en streektalen" (Sijbe Knol)

De motie vraagt uit de algemene middelen voor 2023 en 2024 jaarlijks € 350.000, totaal € 700.000, beschikbaar te stellen voor zichtbaarheid Fries en bevordering streektalen in Fryslân. De FNP wil € 100.000 voor het Stellingwarfs, € 100.000 voor het Bildts en € 100.000 voor de andere streektalen bestemmen. De provincie moet aanhaken bij de bestaande regelingen, stelt de FNP. De partij vraagt dit bij de behandeling van de Kadernota Begroting 2023. 

 

Practische suggesties

 

Er zit nu € 75.000 in de regeling voor ‘zichtbaarheid Fries'. Gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen daar een beroep op doen. Met het extra geld kan de provincie een substantiële stap vooruit zetten, zo denkt FNP woordvoerder Sijbe Knol: 'Wij krijgen signalen uit de maatschappij dat er een behoefte is. Met een bestaande subsidieregeling kan het allemaal eenvoudig en vlot beginnen. De Jongfryske Mienskip heeft een boekje met practische suggesties aan Provinciale Staten aangeboden. Daar zouden gemeenten en andere overheidsorganisaties gebruik van kunnen maken.' 

 

Het voorstel van de FNP komt niet uit de lucht vallen. In de Tweede Kamer hebben de Friese leden Van der Molen (CDA) en De Vries (VVD) op 9 december 2021 een motie over de zichtbaarheid van het Fries ingediend. Deze kreeg de volledige steun van de Kamer. Als uitwerking van deze motie en van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2019-2023 hebben het Rijk en de Provincie Fryslân een akkoord gesloten. Dit akkoord van 25 april 2022 ('Zichtbaarheidsakkoord') wil meer zichtbaarheid van het Fries in de openbare ruimte.

   

Vooruitgang boeken

 

Meer zichtbaarheid van het Fries, bijvoorbeeld op en in gebouwen van de Rijksoverheid in Fryslân, is belangrijk voor de emancipatie van het Fries als Tweede Rijkstaal. Daarnaast hebben de Provincie Fryslân en de Friese (fusie-) gemeenten de afgelopen jaren tal van convenanten gesloten over beleid en uitvoering van de taalbevordering. De Wet Gebruik Friese Taal 2014 geeft aan dat al die overheden moeten zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt met het Fries. 


De extra investering in 'zichtbaarheid' zorgt dat er voldoende middelen komen voor de uitvoering. Dit geldt zowel voor het Fries als voor de bevordering van de streektalen in Fryslân. Knol: 'Met drie ton geoormerkt geld voor het Bildts, Stellingwarfs en de andere streektalen kunnen grote stappen gezet worden. Het is goed dat ook deze talen nog meer zichtbaar worden gemaakt in de openbare ruimte.' Tags: Frysk en Meartaligens

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer