NIEUWS   09-06-2022


FNP wil veilige recreatievaarweg naar Drachten

De FNP Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de uitkomsten van het onderzoek naar het ontvlechten van beroeps- en recreatieverkeer en het effect daarvan op de veiligheid. In 2019 had de fractie voorgesteld om de Ald Headamsleat daarvoor opnieuw bevaarbaar te maken.

Op 27 november 2019 hebben Provinciale Staten ingestemd met de uitwerking van de Vaarwegenvisie. Daarbij hebben de Staten eveneens ingestemd met het verder uitwerken van maatregelen voor de verbetering van de vaarweg naar Drachten. De besluitvorming daarover staat nu voor 21 september op de planning van Provinciale Staten. Mocht dan blijken dat er geen nieuwe vaarweg door de Hegewarren komt, dan is het voor de veiligheid op het water des te belangrijker dat het beroepsverkeer en recreatieverkeer op de bestaande verbinding via Earnewâld snel zo veel mogelijk wordt gescheiden.

 

De fractie van de FNP heeft in 2019 gevraagd om de mogelijkheid van een ontvlechting van het beroepsverkeer en het kleinere recreatieverkeer op de vaarroute naar Drachten mee te nemen in het onderzoek. Daarbij zou heel concreet gekeken moeten worden naar het bevaarbaar maken van de route over de Ald Headamsleat, met een korte doorsteek door de Hegewarren (zie kaartje). Het college heeft toegezegd dat het dit mee zou nemen in de verdere uitwerking van de Vaarwegenvisie.

 

Nadien zijn in het gebiedsproces met de inwoners en andere betrokkenen over de Hegewarren verschillende mogelijkheden voor nieuwe recreatieve waterverbindingen door de Hegewarren aan de orde geweest, met of zonder de aanleg van een nieuwe grotte vaarverbinding door de Hegewarren naar Drachten. Met die nieuwe kleinere verbindingen door de Alde Feanen wordt ook voorzien in een alternatieve route voor recreatief verkeer om de beroepsvaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar Drachten (deels) te mijden.

 

Statenlid Wopke Veenstra: ‘Wij willen van het college weten of het proces met de inwoners aanvullende nieuwe inzichten heeft opgeleverd over wat de mogelijkheden zijn om het kleinere recreatieverkeer van de beroepsvaart te scheiden. Dat is zeer belangrijk voor de veiligheid op het water. Volgens ons zou dat via de Ald Headamsleat kunnen, maar misschien zijn er ook andere opties. Maar dan willen we wel graag weten wat dan de voor- en nadelen zijn en op welke termijn die opties klaar kunnen zijn."Downloads:
Schriftelijke vragen FNP over recreatievaarweg
Kaartje ald headamsleat
Antwoordbrief gs over recreatie-vaarweg


Tags: Feangreide, Ferfier yn Fryslan, Rekreaasje en toerisme

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer