NIEUWS   30-08-2021


Droogte, wateroverlast en aanpak van de zeedijken

Droogte, wateroverlast, aanpak van de zeedijken. Geldkrapte, belastingverhoging en het Deltaplan. Er speelt van alles bij het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Lees hier in de Algemene Beschouwingen bij de Kadernota voor de Begroting 2022 wat de insteek van de FNP in het Wetterskip is.

"FNP wil niet terug naar een 'basaal' Wetterskip" (Bram Bonnema)

De kadernota financieel

Toen in december 2019 op basis van het coalitieakkoord de begroting 2020 en de meerjarenbegroting werden vastgesteld, ging het belastingtarief fors omhoog. En daar zou het volgens de coalitie bij blijven. Een misrekening. Adviesbureau Lysias heeft ons waterschap organisatorisch en financieel doorgelicht. Het Dagelijks Bestuur (DB) neemt de conclusies van Lysias over. Ook de FNP fractie kan zich in grote lijnen vinden in het rapport. Minder maatschappelijke opgaven uitvoeren is een optie, maar dan worden we een 'basaal' waterschap. Niet verstandig vinden wij en niet passend in deze tijd. 

 

De schulden van het Wetterskip zijn hoog, en lopen ook met de maatregelen die worden genomen maar langzaam terug. We moeten daarom kritisch zijn op de vervangingsinvesteringen. Risico-gestuurd investeren. En met spoed de inventarisatie van de eigen bezittingen in orde maken, zodat we daarmee kunnen sturen. Wat ook moet: scherp zijn op de grote projecten. De miscalculaties hebben de afgelopen jaren teveel geld gekost. 

 

Wat ook kan: een beetje meer tijd nemen om de gestelde beleidsdoelen te bereiken. We noemen als voorbeeld de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de waterkwaliteit, het ophogen van de provinciale keringen of de doelen in de Nota Biodiversiteit. Maar niet de einddoelen terugschroeven, want dan zijn wij als de dode vis die met de stroom mee drijft. Een levende vis zwemt tegen de stroom in en neemt bij de stuw ook wel eens even pauze om dan weer een sprongetje vooruit te doen. 

 

Wij zijn niet blij met de belastingverhoging, maar in onze ogen kan het niet anders. De FNP is het er beslist niet mee eens om de kwijtschelding voor de minima terug te schroeven naar 80%. De FNP zal er niet aan meewerken om bij de mensen die het al niet breed hebben, ook nog de hagelslag van het brood te eten. 

 

Naast de financiële kaders willen we nog een paar zaken benoemen.

 

De primaire keringen

Nieuwe onderhandelingen met Rijkswaterstaat (RWS) over de overdracht van de primaire kering op de eilanden aan het Wetterskip. Als voorwaarde geldt dat RWS een 'bruidsschat' moet betalen. Wij verzoeken het DB met klem ons goed mee te nemen in dat proces en geen onomkeerbare zaken af te spreken. Door de klimaatverandering lopen wij zeker op de eilanden grote risico's en Fryslân heeft slechts 650.000 inwoners die dat risico moeten dragen. 

 

Dan Koehool-Lauwersmeer, het versterken van de Waddenzeedijk. Prima dat er koppelkansen in overleg met de streek worden onderzocht en dat ook natuurversterking veel aandacht krijgt. Maar offer er geen 46 ha. superieure landbouwgrond bij de Westhoek aan op. Daar is in de streek geen draagvlak voor. Vandaar de aangekondigde FNP-motie.               

 

Duurzaam beheer zoet water

De FNP-fractie had verwacht dat de Nota Duurzaam Beheer Zoet Water rond deze tijd klaar zou zijn. Dat is niet het geval. In het memo van 15 juni legt de portefeuillehouder de verbinding tussen diverse programma's en thema's. Wij willen er bij het DB op aandringen om de integraliteit scherp in het oog te houden. Dat kan bij de uitvoering van het beleid mogelijk veel kosten besparen.

 

Deltaplan voor het Noorden

In de Kadernota wordt bij de ruimtelijke ontwikkelingen het Deltaplan voor het Noorden genoemd. De FNP fractie is van mening dat het Wetterskip hier vooralsnog geen tijd en energie in moet steken. Wie onlangs op Omrop Fryslân de zondagse Fryslân-DOK over dit onderwerp heeft gezien, zal het met ons eens zijn dat de vraagtekens in eerste instantie groter in aantal zijn dan de uitroeptekens. En als wij al onderzoekskosten moeten maken, dan moeten die worden neergelegd bij het Rijk. 

 

 

Bram Bonnema en Yde Dijkstra, AB-leden voor de FNP

 

 

De liefhebber kan alle openbare vergaderingen en de inbreng van de FNP terugkijken op de website van het Wetterskip: https://wetterskipfryslan.notubiz.nl/

 Tags: Klimaatferoaring, Wetter

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer