NIEUWS   10-02-2021


FNP: Streven naar eigen onderwijsinspectie blijft staan

Adviesorgaan DINGtiid heeft op verzoek van Gedeputeerde Staten het advies uitgebracht om de onderwijsinspectie over het Fries onder het toezicht van de rijksregering te houden. Te proberen om de verantwoordelijkheid voor het Fries naar de Provincie over te brengen is één van de afspraken uit het provinciale bestuursakkoord. Wat de FNP betreft blijft dat streven ook na dit rapport overeind.

"Niet blijven hangen in bestuurlijke toezeggingen" (Sijbe Knol over onderwijsinspectie Fries)

De Statenfractie van de FNP verbaast zich over de constatering dat het toezicht op het Fries in het onderwijs de afgelopen 5 jaar verbeterd zou zijn. De fractie vraagt zich dan ook af, wat er in al die jaren daarvoor is gebeurd. Ook de vraagstelling van het rapport  is volgens de fractie niet juist geweest. Sijbe Knol: ‘'Wanneer je als provincie ernaar streeft om de inspectie naar Fryslân te halen zou de vraagstelling moeten zijn: hoe krijg je de inspectie naar Fryslân. Niet de wenselijkheid daarvan. Als je daarna vraagt naar de wenselijkheid bij de inspectie, het ministerie en een select groepje onderwijskoepels, dan weet je de uitkomst eigenlijk al bij voorbaat.'


Taalplan

Op dit moment werkt een groot aantal organisaties in Fryslân aan het grote Taalplan Frysk . Dit plan heeft als doel dat binnen 9 jaar het Fries op de scholen op orde is. Anders gezegd: om de scholen in het Friese taalgebied die nu nog (partieel of geheel) een ontheffing hebben voor het vak Fries daar stap voor stap vanaf te helpen. En om ze uiteindelijk allemaal op niveau te krijgen. Een mega-operatie met een verre horizon maar wel met concrete doelen. De Provincie Fryslân trekt er miljoenen voor uit. Evenals voor andere zaken die er mee te maken hebben: de leraren-opleiding Fries (lesbevoegdheid Fries), ontwikkeling (digitale) leermiddelen en leerlingvolgsysteem voor het Fries, schoolcoördinatoren, onderzoek, lectoraten en leerstoelen Fries enzovoorts. De budgetten voor taal en onderwijs hebben we daartoe bij het sluiten van het bestuursakkoord in 2019 met nog eens ongeveer 20% verhoogd.

 

Handelen

Volgens de FNP fractie is het dan ook zaak om daar het toezicht op de scholen nog aan toe te voegen. Knol: 'De tijd dat kinderen als analfabeet in hun moedertaal van school kwamen moet tot het verleden behoren. De fractie wijst op het bestuursakkoord en de afspraak daarin om de inspectie naar Fryslân te halen. Volgens de fractie moet de lobby onverminderd worden doorgezet. Tot die tijd kunnen nieuwe praktische afspraken met de Onderwijsinspectie voor de korte termijn vooruitgang opleveren. Zoals in paragraaf 8 van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur  met het Rijk is afgesproken: 'De inspectie van het onderwijs ziet structureel toe op de kwaliteit van het taalonderwijs Fries en stimuleert scholen, die dat nodig hebben, om de positie van het Fries te versterken.' De FNP wil dat die afspraken vooral praktisch worden toegepast en niet blijven hangen in bestuurlijke toezeggingen. 

 

De partij wijst ook op het Fries als instructietaal en Fries geschiedenis-onderwijs. Dat is ook onderdeel van de verplichtingen in het Kaderverdrag voor de bescherming van Nationale Minderheden (2005) en de verplichtingen van het Europees Handvest voor Regionale- of Minderheidstalen (1998) waar Nederland zich toe heeft verplicht. Knol: 'We praten er nu al tientallen jaren over. Het Fries als schoolvak en instructietaal gelijkwaardig aan het Nederlands, Friese geschiedenis en aardrijkskunde. Veel scholen doen dat al. Laat de onderwijsinspectie daar dan ook verder naar handelen.'  Tags: Frysk en Meartaligens

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer