NIEUWS   06-01-2021


PvdA en FNP: Wees zuinig op ons landschap!

De fracties van de FNP en de PvdA in de Staten hebben grote zorgen over de nieuwe beleidsregel die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke op 15 december 2020 heeft vastgesteld. Het gaat om de kenmerkende kwelderwallen, terpen en kruinige percelen die in het omgevingsbeleid streng beschermd zijn. Voor een deel van de gebieden zal een minder strenge bescherming worden toegepast.

Door de bodemdaling zijn maatregelen nodig en één daarvan is een herverkaveling in het gebied rond Franeker en Harlingen. Het behoud en het versterken van de aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden is, volgens het college van B&W van de gemeente Waadhoeke, daarbij een belangrijk uitgangspunt. Een nieuwe beleidsregel moet meer helderheid geven over hoe B&W omgaat met vergunningen voor ingrepen in het landschap.

 

Omdat in sommige situaties de belangen van de boer in conflict kunnen komen met de landschapswaarden, heeft het college van B&W er echter voor gekozen om naast de A-gebieden die streng beschermd blijven nu een nieuwe categorie B-gebieden in te voeren. In deze gebieden is deels door schaalvergroting in de landbouw de hoge landschapskwaliteit verloren gegaan en daarom zal hier vanaf nu een minder strenge bescherming worden toegepast.

 

PvdA en FNP vinden dat onbegrijpelijk. In plaats van behoud en versterking, ondergraaft de verminderde bescherming van de nieuwe categorie B-gebieden belangrijke landschapswaarden. Dat lijkt volstrekt in strijd te zijn met het bestemmingsplan en het provinciaal omgevingsbeleid. De partijen willen dat de verkwanseling van het landschap worden tegengegaan en vragen daarom aan het college van Gedeputeerde Staten om actie te ondernemen.Downloads:
Schriftelijke vragen over landschapswaarden noordwest-fryslân


Tags: natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer