NIEUWS   17-09-2020


Reactie FNP op ‘Prinsjesdag'

De FNP is kritisch over de financiële voorstellen die de regering doet in de 'Miljoenennota'. Om te beginnen vindt de FNP het teleurstellend dat er nog steeds geen oplossing is voor de grote gemeentelijke tekorten. Dat moet nu snel veranderen. Ten tweede dringt de FNP opnieuw aan op volledige afschaffing van de verhuurdersheffing. De voorgestelde huurverlaging is een sigaar uit eigen doos. Tenslotte is het extra geld voor cultuur in de regio een fooi. €2 miljoen voor 6 provincies is slechts een heel klein bedrag.

"Onze prioriteit: gemeentelijke tekorten oplossen" (Sybren Posthumus over de Miljoennennota)

Geld voor gemeenten

De FNP is teleurgesteld dat het Rijk de gemeenten nog steeds geen uitzicht biedt op een structurele oplossing voor hun moeilijke financiële positie. Voor het jaar 2022 wordt wel éénmalig een bedrag van € 300 miljoen voor de jeugdzorg uitgetrokken. Maar de problemen bij gemeenten moeten nog voor vaststelling van de gemeentelijke begrotingen 2021 opgelost! Want anders zullen gemeenten pijnlijke bezuinigingen moeten doorvoeren, denk aan bibliotheken, sportvoorzieningen en dorps- en wijkcentra. Of de belastingen moeten fors omhoog. Het is tijd voor financiële stabiliteit voor gemeenten. Het kabinet moet wat de FNP betreft in ieder geval moeten gaan werken aan twee zaken: het volledig afschaffen van de zogenaamde 'opschalingskorting' en daarnaast een structurele compensatie voor de tekorten. De FNP sluit zich met dit standpunt aan bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). 

 

Sigaar uit eigen doos

Een ander punt is de huurverlaging die het kabinet belooft. De 200 miljoen die deze verlaging mogelijk maakt wordt betaald door een korting op de verhuurdersheffing. Elk jaar haalt de regering ongeveer 2 miljard op met die heffing. Nu komt dus 10 procent daarvan terug naar sommige huurders. Een sigaar uit eigen doos. De FNP blijft van mening dat de volledige heffing van tafel moet. Door jaarlijks maar liefst vier maanden aan huuropbrengst aan Den Haag af te dragen wordt het de woningcorporaties heel moeilijk gemaakt om de noodzakelijke investeringen te doen, in dorpen en steden te bouwen en zijn de huren onnodig hoog. Via onze partij de OSF in de Eerste Kamer zal onze senator Gerben Gerbrandy wederom aandringen bij de minister om deze heffing volledig af te schaffen. 

 

Verdeling cultuurgelden

Afgelopen zomer was er van alle kanten zware kritiek op de verdeling van het 'Fonds Podiumkunsten'  54% van het geld ging naar de stad Amsterdam en meer dan 80% naar de Randstad. Het kabinet past nu bij; er komt € 17 miljoen extra beschikbaar. Echter, daarvan gaat opnieuw verreweg het grootste deel naar de Randstad. 6 provincies, waaronder Fryslân, mogen € 2 miljoen verdelen. Elk ongeveer 3 ton op jaarbasis. Dit versterkt het idee van de FNP om de verdeling van de landelijke cultuurgelden voortaan helemaal over te hevelen naar de afzonderlijke provincies. Volgende week komt de FNP met een motie in Provinciale Staten van Fryslân. 

 

 Tags: Polityk Bestjoer, Wenje yn Fryslan, Wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer