NIEUWS   27-05-2020


Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en inzet op innovatie en verduurzaming

Op initiatief van de FNP, CDA en VVD zullen de Staten van Fryslân hun woensdag uitspreken over het beleid van de overheid om de stikstofproblematiek op te lossen. Omdat zowel de natuur als ook de agrarische sector en andere bedrijven van goot belang zijn voor de leefbaarheid van Fryslân, willen de partijen dat de provincie een grote regierol krijgt en dat er wordt ingezet op innovatie en verduurzaming van de landbouwsector in Fryslân.

"Geef Fryslân de regie op landbouw en natuur" (Wopke Veenstra over stikstofproblematiek)

Minister Schouten heeft in haar Kamerbrief van 24 april een groot pakket aangekondigd om de uitstoot en depositie van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening aan bedrijven weer op gang te krijgen. Daarvoor is een effectieve gebiedsgerichte aanpak nodig, die tot herstel en versterking van de natuur moet leiden. CDA, VVD en FNP zijn van mening dat daarbij verduurzaming en een aangepaste bedrijfsvoering van de landbouw rondom de Natura 2000 gebieden de voorkeur geniet. Daarnaast verzoekt de motie om als provincie Fryslân een aanbod te doen aan het Rijk voor het behoud en herstel van de natuur en daarbij gebruik te maken van de financiële middelen die de minister heeft aangekondigd in haar Kamerbrief.

  

Wopke Veenstra (FNP): ‘De FNP heeft eerder al gepleit voor een regierol van de provincie, omdat die het best in staat is om de beschikbare stikstofruimte eerlijk te verdelen en naar gebiedsgerichte oplossingen toe te werken. Er zijn honderden miljoenen euro's gereserveerd voor uitkoop en bedrijfsbeëindiging van agrarische bedrijven, maar wij vragen ons af of we de doelen in de Natura 2000-gebieden niet op een andere wijze veel beter kunnen bereiken.'

 

Anne Schelhaas (CDA): ‘Het CDA wil rond de Natura 2000 gebieden ook bij vermindering van de depositie perspectief bieden voor de ondernemers, vandaar dat wij kiezen voor innovatieve ontwikkelingen en aanpassing van de bedrijfsvoering. Daarnaast willen we via de regierol van de eigen provincie cowboygedrag zoals van Brabant voorkomen.'

 

Marten Dijkstra (VVD): ‘Wij zetten in op toekomstbestendig en economisch verantwoord beleid met behoud van toekomstperspectief voor onze ondernemers. De realisatie van een toekomstbestendig en duurzaam natuur- en landbouwperspectief kan alleen slagen wanneer de stikstofuitdaging provinciaal wordt aangepakt met voldoende financiële ondersteuning vanuit Den Haag.'

 

De motie zal woensdag 27 mei in de Staten van Fryslân worden behandeld en ondersteunt de motie met dezelfde strekking die een week geleden in de Drentse Staten met een driekwart meerderheid is aangenomen. VVD, FNP en CDA hebben er vertrouwen in dat de steun tenminste net zo groot zal zijn als in Drenthe een week geleden. Downloads:
Motie vreemd van FNP, cda en vvd over de stikstofproblematiek


Tags: Buorkje yn Fryslan, Feangreide, Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer