NIEUWS   30-04-2020


FNP: Zorg over behoud landschap in Noordwest-Fryslân

De FNP-Statenfractie wil van het college van Gedeputeerde Staten weten wat er wordt gedaan om waardevolle landschapselementen in Noordwest-Fryslân te beschermen. Het gaat hierbij om de karakteristieke boomsingels en slingerende slootjes ten westen van de voormalige Middelzee en de kwelderwallen en terpen in de buurt van Franeker en Harlingen. De FNP heeft aanwijzingen dat die bescherming op dit moment niet goed op orde is.

"Friese bestuur moet ons mooie landschap beschermen" (Wopke Veenstra)

Boomsingels en slootjes ten westen van de oude Middelzee

Een jaar geleden heeft Wopke Veenstra in de Staten mondelinge vragen gesteld over het verdwijnen van landschapsstructuren en -elementen van provinciaal belang. Dat deed hij naar aanleiding van gesprekken met inwoners uit het gebied van de eerdere gemeente Menameradiel die hem vertelden dat er een groot aantal boomsingels gekapt, sloten gedempt en land geëgaliseerd werd. Uit de antwoorden van het college bleek toen dat het bestaande provinciaal beleid daar niet wordt toegepast omdat de gemeente nog op basis van verouderde bestemmingsplanregels uit 2007 werkt. De gemeente Waadhoeke heeft de provincie begin vorig jaar gevraagd mee te denken over beschermende regelingen voor de natuurlijke en landschappelijke waarden, omdat iedereen het erover eens is dat die, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan, goede bescherming verdienen.

 

Kwelderwallen bij Franeker en Harlingen

In het gebied tussen Franeker en Harlingen zijn ook belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen aanwezig, zoals kwelderwallen en terpen. Tegelijk loopt er in het gebied een herinrichtingsproces waarbij het land opnieuw verkaveld wordt. De gemeenten Waadhoeke en Harlingen hebben in samenwerking met de provincie Fryslân een concept-beleidsregel opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente de bescherming van de landschapselementen door het bestemmingsplan in de praktijk zal uitvoeren. Maar na kritiek van landbouworganisaties dat de beleidsregel niet voldoende ruimte zou geven om knelpunten bij de verkaveling op te lossen, heeft het college van B&W van Waadhoeke besloten de beleidsregel voorlopig niet in te voeren.

 

Schriftelijke vragen

De FNP vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten of er inmiddels vooruitgang is geboekt met de bescherming van de landschappelijke elementen van provinciaal belang ten westen van de voormalige Middelzee en welke stappen de provincie kan zetten om die te garanderen? De fractie wil ook van het college weten of bij het kappen van boomsingels en bosjes wel melding wordt gedaan en of wel aan de herplantplicht wordt voldaan?

Voor het gebied tussen Franeker en Harlingen wil de FNP graag weten wat het college ervan vindt dat de beleidsregel (nog) niet is ingevoerd. Kan dat ten koste gaan van de bescherming van de landschappelijke kwaliteit van het gebied? Voor de FNP staat voorop dat wij ons mooie Friese landschap in stand moeten houden. 

 

Schriftelijke vragen over landschapswaarden Noordwest-Fryslân 

Antwoord GS over landschapswaarden Noordwest-Fryslân Tags: Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer