NIEUWS   18-12-2019


Financiële steun en zelfstandigheid voor de Fryske Akademy

Geld voor een reorganisatie van de Akademy, facilitering door de Koninklijke Academy van Wetenschappen (KNAW), een vaste positie in het wetenschapsbestel en borging van de wetenschappelijke kwaliteitstoetsing. Dat zijn de punten waar de FNP in de Statenvergadering van 18 december 2019 mee ingestemd heeft. Met het geld en de voorwaarden kan de Akademy standhouden en zich verder ontwikkelen als zelfstandig wetenschappelijk instituut in Fryslân.

"Zakelijke voorwaarden goed regelen" (Corlienke de Jong over de Fryske Akademy )

Overtuigende toezeggingen
Woordvoerder Corlienke de Jong: ‘De FNP heeft overtuigende toezeggingen van degedeputeerde gekregen. Met betrekking tot het geld en de voorwaarden voor deAkademy voor een nieuwe, zogenoemde liërings-overeenkomst. Wij hadden hiervoortwee moties voorbereid. De KNAW heeft die voorwaarden recentelijk met een brief aande Staten ook nog eens zwart op wit gezet. Het gaat dan om de blijvende toegangtot het landelijke NWO-subsidiestelsel voor wetenschappelijk onderzoek en hetbestaande visitatie- en kwaliteitssysteem. 

 

De Staten gevennaast de € 3,5 ton voor de reorganisatie ook nog eens voor de komende 5 jaar,jaarlijks € 2 ton. Dit komt bovenop de structurele € 1,2 miljoen van deProvincie en de € 1,4 miljoen van het Rijk die jaarlijks op de begroting staan.Er komt tevens een jaarlijkse rapportage over de inhoudelijke en financiëlevoortgang van de reorganisatie.

 

Kennisbeleid ontwikkelen
De Provincie zal met de Akademy en andere wetenschappelijke instituten inFryslân een kennisbeleid ontwikkelen. Een goede zaak volgens de FNP. Zodra datvolgende jaar aan de orde is, zal de gedeputeerde met een aanvullend voorstelnaar de Staten komen. Wellicht kan de discussie over het wel of geen afdeling voor onderzoek naar de Fryske Letteren bij de Akademy dan ook aan de orde gesteldworden, zoals voorgesteld door de gedeputeerde.


Een zelfstandig instituut

De FNP en de Staten hebben in 2004 zware strijd geleverd voor het behoud van deAkademy als zelfstandig wetenschappelijk instituut in Fryslân. De Akademy zouvolledig onderdeel van de KNAW worden, misschien zelfs moeten fuseren met hetMeertens Instituut en naar Amsterdam moeten verhuizen. Dat is destijds tegengehoudenen de zelfstandigheid van de Akademy is geborgd in de Bestuursafspraak FryskeTaal en Cultuur. En de wetenschappelijke status was destijds ook al geregeld in een liërings-overeenkomst.

Ook destijds in2004 waren er financiële problemen, ook destijds was de bestuurlijkeconstructie rondom de Akademy veel te ingewikkeld. Er werden geen voorwaardenaan de miljoenen subsidie van de Provincie en het Rijk gesteld en er was zodoendeniet veel sturing door de grootste geldschieters.

 

Herkenbare situatie
Corlienke de Jong: ‘Hoeherkenbaar is de situatie dan nu, als je dit bekijkt in het licht van de vroegere problemen. Daarom moeten nu eerst de zakelijke voorwaarden goed geregeld worden. Ermoet geld komen voor de reorganisatie. Het geld van het Rijk komt voortaan nietmeer via Amsterdam maar rechtstreeks via de Provincie. Dan kunnen wij welvoorwaarden stellen en dat is noodzakelijk. Net zoals bij alle andereinstellingen die geld van de Provincie krijgen'.

 

Foto: GpnO, Michel Montsma Tags: Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer