NIEUWS   22-10-2019


FNP wil regie provincie bij oplossen PFAS-stoffen-crisis

De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over hoe de provincie omgaat met de aanpak van de chemische PFAS-stoffen in Fryslân. In de afgelopen jaren is in toenemende mate duidelijk geworden dat deze stoffen zeer schadelijk zijn. De rijksoverheid onderzoekt nu wat een veilige norm is. Ondertussen mogen schone bodems niet worden vervuild met PFAS-houdende grond. Daarom zitten veel Friese bedrijven op dit moment klem; zij weten niet waar ze met de grond van bouwprojecten naar toe moeten. Verschillende bedrijven dreigen failliet te gaan.

"Samen PFAS-blokkade oplossen" (Sijbe Knol)

De FNP wil door middel van schriftelijke vragen bereiken dat de provincie er alles aan doet om samen met gemeenten, waterschap en bedrijven aan het oplossen van dit probleem te werken. Dat betekent dat de provincie kijkt of er misschien nieuwe vergunningen nodig zijn voor tijdelijke depots of stortplaatsen waar met PFAS-vervuilde grond kan worden opgeslagen. Ook moet er samen met andere overheden een meetprogramma worden opgezet om een dekkend overzicht van het voorkomen van PFAS in bodem en water in Fryslân te krijgen en om de achtergrondwaarden van PFAS te bepalen. Op basis daarvan zouden overheden in Fryslân, waar dat mogelijk is, tot een gebiedsspecifieke aanpak voor het gebruik van grond kunnen komen.

 

Een serieus probleem

Op 8 juli heeft de staatssecretaris een tijdelijk handelingskader ingevoerd voor het gebruiken van grond en baggerslib die chemicaliën uit de PFAS-stoffengroep bevatten. Van die groep is bekend dat ze mobiel en niet-afbreekbaar zijn en van verschillende stoffen weten we dat ze al bij lage concentraties vruchtbaarheidsstoornissen en kanker kunnen veroorzaken. De Nordic Council becijfert de schade voor de gezondheid van mensen in Europa door die stoffen op meer dan 50 miljard euro per jaar.

 

Nieuwe normen

Omdat er voorheen geen drempelwaarde voor PFAS was vastgesteld, gold volgens de wet het voorzorgsbeginsel. Dat betekende dat er geen grond vervoerd mocht worden als dat tot een verslechtering van de kwaliteit van de bodem zou leiden. Om toch vervoer mogelijk te maken heeft de staatssecretaris een tijdelijk handelingskader ingevoerd met nieuwe landelijke normen. Tot 1 oktober konden bedrijven oude partijen grond, die eerder zonder een analyse op PFAS waren onderzocht, nog verwerken. Het blijkt nu dat de grond die momenteel onderzocht wordt in 80% van de gevallen boven de lage norm van 0,1 μg/kgds uitkomt (die onder meer geldt voor gebruik onder water of in drinkwaterbeschermingsgebieden).

 

Onzekerheid

Omdat er heel veel onzekerheid is over het gebruik, storten of schoonmaken staat de sector nu stil. Afnemers zijn angstig geworden om te blijven zitten met partijen vervuilde grond en volgens belangengroepen geven sommige gemeenten in het geheel geen toestemming meer om grond te gebruiken met een concentratie hoger dan 0,1 μg/kgds PFAS.

De decentrale overheden hebben de bevoegdheid om lokaal af te wijken, voor zover er geen risico voor mensen is en de kwaliteit van de bodem niet verslechtert. Daarvoor zijn metingen nodig van de bestaande situatie. Op basis van die uitgangspunten kunnen decentrale overheden kiezen voor een andere norm.

 

Skriftelijke vragen FNP PFAS-houdende grond 

Antwoordbrief op schriftelijke vragen FNP PFAS-houdende grond Tags: Natuer en lanskip, Wenje yn Fryslan, Wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer