NIEUWS   24-06-2019


Wij investeren 20-25 % meer in taal en onderwijs

Taal en cultuur leveren een grote bijdrage aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. Er wordt deze periode extra geïnvesteerd; in taal en onderwijs, maar ook in kenmerkend Fries erfgoed en cultuur."Grote inzet voor Friese taal, kultuur en onderwijs" (Corlienke de Jong)

Taal en Onderwijs

Wij investeren deze periode veel extra in taal en onderwijs: 20-25 % meer dan de vorige periode, dat is 6 miljoen euro erbij. De tweede fase van het Actieplan Fries voor de scholen wordt gestart. Op termijn geen ontheffingen meer maar stimulansen voor scholen die vooruitgang boeken met het Fries. We gaan door met de succesformule van steeds meer drietalige scholen en tweetalige peuterspeelzalen. Er komen nieuwe kerndoelen voor het Fries. De doorgaande leerlijn Fries krijgt verder gestalte, we gaan door met de steun aan NHL / Stenden voor de lerarenopleiding, zodat alle leerkrachten met een passende bevoegdheid voor de klas komen.

 

Digitale hulpmiddelen

Digitale hulpmiddelen voor het Fries zijn er door initiatieven van de FNP gekomen; dat werk wordt nu structureel gemaakt. De AFUK, Tresoar, Omrop Fryslân en de Friestalige literatuur kunnen weer op steun van de provincie rekenen. Er ligt 5 ton provinciaal geld klaar voor Friese gemeenten die actief met taalbeleid bezig zijn. De uitvoering van de nieuwe Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur met het Rijk wordt met snelheid doorgezet, inclusief een actieve rol van de Provincie als Taalschouwer.

 

Inspectie

Zeggenschap: wij willen toe naar een meedenkende onderwijsinspectie voor het Fries. Er worden nu ook zichtbare resultaten geëist aangaande het Fries en het aantal leerlingen dat de taal actief beheerst. Onze inzet is om de inspectie voor het Fries over te nemen en naar Fryslân te halen. Centrale doel bij onze inspanningen is dat het gebruik van het Fries (en de streektalen in Fryslân) door inwoners, Friese organisaties en in de openbare ruimte zichtbaar en meetbaar is toegenomen.

 

Erfgoed

Het behoud en beheer van erfgoed krijgt een meer solide, structurele basis (geld). Jaarlijks gaat het om € 275.000, die de provincie naast het geld van het Rijk voor dit doel legt. ‘Alde Fryske Tsjerken', boerderijen, historische molens en ander Fries erfgoed moet daar van profiteren. Doelstelling is dat er straks minstens 125 rijksmonumenten opgeknapt zijn. Organisatie zoals Tsjerkepaad, StAF, Monumintenhûs , cultuurtoerisme en archeologie krijgen van ons meer structureel geld. De FNP heeft zich de afgelopen jaren voor heel wat organisaties en activiteiten op dit gebied hard gemaakt.

 

Cultuur

Legacy: het erfgoedprogramma voor LF 2028 is straks veel bezig met sterke culturele producties die verbonden zijn met onze Iepen Mienskip; bijdragen aan het culturele veld, cultuurtoerisme, het vestigingen- en woonklimaat en de leefbaarheid in Fryslân.

We leggen extra nadruk op klassieke muziek, harmonie, fanfare en brassbands, pop, (locatie-)theater en beeldende kunst. Hetzelfde geldt voor de Friese cultuursporten. Kenmerkende mienskipskultuer zoals de HaFaBra, Friese sportevenementen en -organisaties en de Iepenloftspullen zullen hier van kunnen profiteren.

Op aandringen van de FNP wordt in 2021 een congres georganiseerd, waarbij de geschiedenis en de cultuur van de mensen rondom de Noordzee centraal staat.

 

FNP doet het ! # 4

 

Kijk ook onze berichten uit de verkiezingen:

1 . Heakje Hafabra ta oan Fryske keunstynfrastruktuer 

2 . "Ouderen Stiens hadden graag in het Fries willen schrijven" Bloch van Petra Dol (Fidesta)Tags: kultuer, taal en kultuer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer