NIEUWS   18-03-2019


Onze inzet voor de Friese weidevogels

Het gaat niet goed met de weidevogels in Fryslân. Dat is inmiddels een grote zorg van veel inwoners van onze provincie. Toch gaan er een aantal dingen goed. Sinds kort. Als het aan ons ligt krijgen overleven er op deze manier meer grutto's, kieviten, scholeksters en wulpen."Bestrijding predatoren, kiezen voor natuurinclusief boeren" (De FNP aanpak voor meer weidevogels)

Sinds Johannes Kramer in 2011 namens de FNP Fryslân gedeputeerde werd, is er in Fryslân meer geld en meer aandacht gegaan naar de weidevogels. En er is meer te doen voor de komende jaren.

 

1. Vertrouwen in natuurinclusief boeren
Friese zuivelboeren als ondernemers van nature

Wel of geen greppel in het weiland maakt uit of een grutto de kuikens goed kan voeden of niet. Net zoals het op een latere datum maaien van het gras. Of de slootwal laten voor wat het is. Het gebruik van droge mest, inplaats van het injecteren van natte mest (gieren). Allemaal maatregelen die gelukkig steeds meer 'gewoon goed' zijn geworden. Dit is natuurinclusief boeren: Friese agrariërs die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de natuur. Met dank aan Europees geld en duidelijke keuzes door het provinciebestuur wordt de Friese landbouw steeds meer op maat gemaakt voor de andere vormen van natuur. Dit kan niet zonder hulp van de eigenaren van land; we geven ze daarom vertrouwen en houden elkaar aan onze ambities.

 

2. Groot applaus voor 'Kening fan 'e Greide'
Kiezen voor een nieuwe omgangsvorm met het landschap

Wat als een diepe wens begon (een weidelandschap als paradijs voor insecten, koeien, vogels, planten en mensen) werd in 2018 tijdens Culturele Hoofdstad een hoofd programmaonderdeel. Het initiatief van een aantal Friezen werd een beweging, met voorstellingen en kunst waar cultuur ingezet werd voor maatschappelijke verandering. Aandacht voor het teruglopende aantal dieren- en plantensoorten. We zien in het burgerinitiatief steun voor dat wat de FNP wil: een veranderende omgang met onze omgeving, het Friese landschap. Meer waardering voor de boer, meer investering in de natuur.

Lees ook deze blog van Johannes Kramer over 100% biologische landbouw in de toekomst.

 

3.  Pak de roofdieren aan

Bejaag steenmarters, vossen en kraaien, voor een goede balans

Jagers zijn er niet op uit om dieren 'te vermoorden'; ze zijn essentieel voor een goede balans in de natuur. Dat is al eeuwen zo. Een goede boer of eigenaar van een bos of weiland maakt afspraken hierover. Als er van de ene soort een te veel is, gaat dat niet alleen ten koste van deze (eigen) soort, maar ook van die er onder in de voedselketen. In Fryslân weten we dat er een teveel is aan vossen, kraaien en steenmarters. Dit levert ieder jaar grote problemen voor kwetsbare weidevogel kuikens. Voor meer weidevogels is het onder andere nodig om deze roofdieren te bejagen voor een eerlijke kans voor de kuikens.

 

4. Beloning voor het natter maken van de weilanden

Plasdras als moerachtig land met veel insecten

De FNP is niet blij met de teloorgang van een cultuurhistorisch landschap van poelen, sloten en greppels. Veel van deze geschikte biotoop is verdwenen. Misschien wordt de landsoppervlakte groter, dieren zoals de weidevogels missen hierdoor het belangrijke slib dat vliegjes en insecten aantrekt. Een nattig landschap, soms moerassig, is van levensbelang voor de weidevogel. Daarom stimuleert onze gedeputeerde het aanleggen van 'plasdras' gebieden. Meer water op het land, is meer voedsel voor de vogel.

 

Lees meer

Hoe boeren in de Noardlike Fryske Wâlden plasdras maken

Johannes Kramer bij Omrop Fryslân: "Fryslân doet er alles aan om weidevogelprovincie te blijven"

 

De kleine lettertjes? Projecten om met boeren de biodiversiteit in Fryslân te vergroten

 

 

Welke projecten:

 

 

 • Inzet subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de leefgebieden Open Grasland (weidevogels) open akker (akkervogels), natte dooradering (flora en fauna in en nabij de sloten in het agrarisch gebied) en droge dooradering (houtwallen, singels en behoud landschapselementen).
 • Budget: 14.9 mln euro per jaar waarvan een groot deel specifiek voor boerenlandvogels (weide en akkervogels). Dit bedrag bestaat uit 14 mln vanaf 2016 wat met 0,6 mln is uitgebreid in 2017 (VanDam gelden) en 0,3 mln in 2018 voor leefgebied Water. Bedragen per jaar.
 • Inzet op Boerenlandvogels
 • ANLb beheer boerenlandvogels: 8,65 mln euro beheer boerenlandvogels / 7 collectieven / 18.200 ha. beheer.

 

 

 • Natuurbeheer door Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) in weidevogelreservaten: 2,8 mln euro beheer weidevogels / 4 TBO’s / 5.100 ha. beheer.
 • Eigen weidevogelbeleid Nota Weidevogels 2014-2020 / 1,2 mln budget
 • Weidevogelcompensatie regeling / € 160.000 budget
 • Extra subsidieregeling voor hoog waterpeil en vernatting door plasdras: jaarlijks ca. € 200.000. – per jaar.
 • Resultaat: stabilisatie van de populatie weidevogels in de ANlb beheerde gebieden en in de natuurgebieden.
 • Behoud en groei in hectares houtwallen en singellandschap in met name het zuidoosten en noordoosten van Fryslân.
 • Toename randenbeheer in het boerenland (akker en weide), behoud kruidenrijk (insectvriendelijk) grasland, inzet verbetering waterkwaliteit door samenwerking Wetterskip Fryslân middels leefgebied Water. Dit leefgebied is per 2019 opengesteld voor € 333.000 per beheerjaar.  

 

Aantal deelnemende boeren is inmiddels meer dan 1 op de 3 boeren in Fryslân. Totaal aantal leden van de 7 collectieven ca. 1.400 leden.

 

Acties agrarische collectieven:

 

 • Onderzoek insect en vlindervriendelijk graslandbeheer in it Lege Midden wat leidt tot maatwerk aanpak graslandbeheer (maairegime aanpassen op aanwezigheid vlinders en insecten).
 • Samenwerking met gemeenten in overlegverband Greidhoeke Plus voor een impuls in de biodiversiteit in de gemeenten Súdwest Fryslân / Leeuwarden / De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân.
 • Campagne Grutsk op ús Greidefûgels (dit jaar met het uitdelen van zaaimengsel voor ca 100 ha kruidenrijk grasland).
 • Deelname project Vitale Akkers door collectief Waadrâne
 • Diverse overige projecten door oa Noardelike Fryske Walden en ELAN.

 

Actieplan n.a.v. de tussenevaluatie Weidevogelnota 2014 – 2020 (uit 2017) provincie Fryslân:

 

 • Biotoopverbetering weidevogelkerngebieden
 • Maximale inspanning en samenwerking predatiebeheer
 • Inachtname zorgplicht (wet natuurbescherming)
 • Behoud weidevogelparels in gangbare boerenland
 • Behoud weidevogels in gangbare boerenland door vergroening

 Tags: Ferkiezings

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer