NIEUWS   04-03-2019


Bekijk de TV-spot voor de verkiezingen

Fryslân. It bêste lân fan ierde. Mei de lokkichste minsken. In prachtich lânskip. Warbere ynwenners. Jou ús de romte.
Foar de stim fan Fryslân. Stim 20 maart FNP Fryslân foar it Wetterskip en Provinsjale Steaten.
"Foar de stim fan Fryslân" (TV-spot FNP Fryslân bekend!)

De spot is gemaakt door Beeldmakkers / De Bey Communcatie uit Franeker.

Bekijk de TV-spot voor de verkiezingenTags: Ferkiezings

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer