NIEUWS   11-10-2014


Leden FNP eendrachtig tegen windmolens op land

Video: steun voor standpunt Statenfractie

12 duurzaamheid   

De leden van de FNP zijn vrijwel unaniem tegen nieuwe windturbines op land. Dat was de uitkomst van de extra ledenvergadering op 11 oktober bij Duhoux in Wirdum. De aanbevelingen van de commissie-Winsemius / Fryslân foar de Wyn voor nieuwe windmolenclusters vinden bij de FNP-ers vrijwel geen steun. De meeste leden vinden dat het Friese landschap niet verder mag worden geschonden. De FNP wil kijken naar andere vormen van energie-opwekking en -besparing als alternatief voor de molens. Er is eendrachtige steun voor de Statenfractie.

 

Na een levendige discussie waarin een ieder kon zeggen wat hij wilde, stelde partijvoorzitter Ultsje Hosper vast dat het signaal heel helder is. 'Eerst onder elkaar intensief de discussie voeren, dan een duidelijk besluit nemen, dan eendrachtig naar buiten. De FNP wil geen nieuwe windmolens meer op land.'

 

Het was met 127 aanwezige leden één van de drukst bezochte bijeenkomsten van de laatste jaren. Door een aantal leden is een motie ingediend als bevestiging van het beleid van de FNP-fractie in Provinciale Staten. Deze motie kreeg steun van 123 leden, er waren drie onthoudingen en één tegenstem. De motie stelt dat de inzet van de fractie en de gedeputeerde moet worden doorgezet. Dat betekent een lijn-opstelling op of langs de Afsluitdijk, de Kop van de Afsluitdijk en als het niet anders kan bij het klaverblad bij Heerenveen. Bestaande molens moeten worden opgeruimd en er moet worden gekeken naar alternatieven zoals energiebesparing. Daarmee houdt de FNP vast aan het provinciale coalitie-akkoord. De plannen van Winsemius/Fryslân foar de Wyn gaan veel verder. 

 

Door de grote opkomst en de zeer duidelijke, vrijwel unanieme uitspraak over het advies en de motie, voelt de Statenfractie een grote steun in de rug van de leden. Fractievoorzitter Annigje Toering: 'Over de meeste punten die de motie noemt hebben wij in juni 2014 in Provinciale Staten moties ingediend, die daar ook een meerderheid haalden. Wij willen dat die moties nu worden uitgevoerd. Wij hebben met succes een limiet gesteld van 530,5 MW, waar anderen dat open wilden laten. Het opruimen moet geregeld worden; de Afsluitdijk moet als mogelijke locatie weer volwaardig in beeld komen. Uiteindelijk willen we toe naar een Fryslân zonder windmolens op de vaste wal. Het voelt goed dat de leden zo achter ons staan om dit doel te bereiken. '

 

 

Klik hier verder naar de video van Omrop Fryslân met Annigje Toering 

 

 

Bijlage:

2014-10-11 FNP motie windmolens

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer