NIEUWS   13-11-2014


Investering meertalig onderwijs gaat door na 2015

De FNP in Provinciale Staten van 12 november

De FNP in Provinciale Staten van 12 november

 

Investering meertalig onderwijs Nederlands-Fries-Engels gaat ook na 2015 door.

 

Annigje Toering 2012 05   

De FNP heeft in Provinciale Staten unanieme steun gekregen voor een motie om het beleid voor de 'meertalige doorgaande leerlijn Fries' ook na 2015 een vervolg te geven. Er blijft ook in de overgangsfase geld beschikbaar. De motie is mede ingediend door de PvdA, ChristenUnie en D66.

 

Woordvoerder Annigje Toering is erg blij met dit succes. De FNP heeft hier al jaren voor geknokt. Het is een goed teken, zegt ze, dat zoiets statenbreed wordt gesteund.

 

Reactie? Mail a.toering-schuurmansfryslan.nl

 

Schoolbesturen, peuterspeelzalen en instellingen zoals SFBO, AFUK en Cedin kunnen nu door met het werk. Zo wordt het aantal meertalige scholen Nederlands-Fries-Engels in Fryslân verder uitgebreid en komen er nieuwe (digitale) leermiddelen beschikbaar. Doel is om in 2015 al 200 tweetalige peuterspeelzalen te hebben en 25% van alle basisscholen drietalig. Het aantal middelbare scholen met een drietalige stroom gaat dan omhoog van drie naar zes. Het College van GS heeft nu opdracht gekregen om dit nieuwe beleid als opvolger van 'Boppeslach' in de loop van 2015 te formuleren, inclusief de financiën.  

 

 

Vaarweg Terherne-Heerenveen

 

Auke 2011 lyts   

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om de vaarweg Terherne-Heerenveen veiliger te maken. Een FNP-motie kreeg in Provinciale Staten unanieme steun. Woordvoerder Auke Bijlsma wil nu eerst dat het College een plan maakt hoe ze het willen aanpakken. De mogelijke oplossingen, inclusief het kostenplaatje, moeten in 2015 weer aan Provinciale Staten worden voorgelegd.  

 

Reactie? Mail a.bijlsmafryslan.nl

De FNP neemt hiermee de klachten van Dorpsbelang en recreatie-ondernemers serieus. Er leven zorgen over de steeds grotere schepen die het zicht belemmeren, geen ruimte laten voor de pleziervaart en door de waterverplaatsing schade veroorzaken aan walkanten, aangemeerde schepen en jachthavens, en de boel sneller laten dichtslibben.

 

 

Provinciale financiën

 

Sybren Posthumus 2014 MGM 2803 lyts   

Op 12 november is de laatste provinciale begroting (2015) van de regerende coalitie FNP-PvdA-CDA vastgesteld. Dat ging zonder grote financiële wijzigingen en met veel waardering voor het werk dat de afgelopen periode is verzet. Financieel woordvoerder Sybren Posthumus: 'Over wat er bereikt is komen we nog te spreken op de ledenvergadering van de FNP op 13 december.'

 

Reactie? Mail s.posthumusfryslan.nl

'Het blijkt dat je tot het laatst toe scherp moet blijven. Zo hebben we bijna statenbrede steun gekregen voor een motie om de korting op het Provinciefonds door het Rijk weer van tafel te halen. Het Rijk wilde alvast een greep in de kas doen met als reden de fusie van de provincies en de vermindering van het aantal Statenleden. Alleen, beide zaken zijn in politiek Den Haag gesneuveld het afgelopen jaar. Het is niet correct dat daar dan wel een bezuiniging voor wordt ingeboekt. Alle partijen met uitzondering van de VVD waren dat met ons eens.' 

 

 

Andere moties

 

De FNP heeft verder moties gesteund om een impuls te geven aan de nationale parken en -landschappen in Fryslân, de toezeggingen gestand te doen over de landschappelijke projecten (2e fase) rondom de Centrale As, om pop-up stores toe te staan in leegstaande winkels onder het Provinciehuis, om een bijdrage te geven voor de grote Alma-Tadema tentoonstelling als blockbuster voor het Fries Museum, om geld te zoeken voor de aanpak van gevaarlijke kruisingen in de provinciale weg tussen Wommels en Bolsward, en om geen medewerking te verlenen aan nieuwe bedrijventerreinen als daar geen aantoonbare behoefte aan is.

 

 

Bijlage: Brief GS uitvoering FNP motie vaarweg naar HeerenveenTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer