NIEUWS   16-01-2015


Funderingsproblemen oplossen in veenweidegebied

FNP komt met motie in Provinciale Staten

"Maatwerk voor bewoners met funderingsproblemen" (AnnaMartha van der Meij over paalrot)

 Anna Martha 2011 lyts  

Fotoverslag FNP werkbezoek Oosterzee en Echten

 

Er kan in het veenweidegebied een oplossing worden geboden voor de mensen die funderingsschade hebben door het dalende waterpeil. De FNP dient daartoe in Provinciale Staten een motie in. De FNP vraagt in de motie om de 'paalrot' integraal mee te nemen in de uitwerking van de veenweidevisie per deelgebied.

 

Anna Martha van der Mei

FNP woordvoerder Mijnbouwzaken en Water

 

Reactie? Mail: a.m.vandermeifryslan.nl 

 

 

FNP woordvoerder Anna Martha van der Mei denkt dat de oplossing dichter bij komt door in de plannen per deelgebied door de streek gedragen maatwerkoplossingen te bedenken. 'Het sterke van deze aanpak is dat zowel de boeren als de particulieren met schade hier nu om vragen. Ook het Wetterskip heeft er belang bij. Als huizen eenmaal op betonnen palen staan, kunnen sommige hoogwatercircuits weer vervallen. Dat scheelt geld en maakt het waterbeheer in het gebied eenvoudiger.'

 

De veenweidevisie zegt momenteel niet veel over de oplossing van de funderingsproblematiek. Volgens de FNP kan dit evenwel niet los gezien worden van de veranderingen in het waterpeil in het veenweidegebied. De paalrot moet volgend Van der Mei daarom integraal worden meegenomen in het pakket van maatregelen. Dat is inclusief het kostenplaatje. 'Wat we met elkaar besparen aan eenvoudiger waterhuishouding, zou je weer in nieuwe funderingen kunnen steken. En voor de boeren komt er weer meer ruimte voor de gewenste ontwikkelingen in het gebied.'

 

 

FOTOVERSLAG 

 

De motie van de FNP is mede ingegeven door een werkbezoek van de Statenfractie met de Waterschapsfractie aan het veenweidegebied (Echten, Oosterzee en omgeving).

 

Pealrot wurkbesite Eastersee 7 jan 2015 012 1  

Voor één van de ernstig aangetaste boerderijen in Echten

 

Pealrot wurkbesite Eastersee 7 jan 2015 014 

Jan van der Kooi wijst aan dat het maaiveld een halve meter is gezakt.

De fundering komt bloot te liggen, houten palen staan droog en de

paalkoppen verrotten.

 

Pealrot wurkbesite Eastersee 7 jan 2015 017 

Door de ongelijkmatige zakking worden de krachten te groot en komen

er scheuren in het metselwerk.  

 

wurkbesite Feangreide 5

De FNP-ers zien hoe ook het dak zijn vorm helemaal verliest

omdat het gebint op klippen eveneens ongelijkmatig wegzakt. 

 

Pealrot wurkbesite Eastersee 7 jan 2015 020 

Resultaat van de ongelijke verzakking van het gebint en de gevel

aan de zijkant boven de deuren.

  

wurkbesite Feangreide 3

Alles moet helemaal opnieuw worden gefundeerd en opgemetseld,

was de conclusie van de bouwkundig adviseur.

 

 Tags: Feangreide

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer