NIEUWS   21-05-2015


Nieuw College in Staten van 20 mei 2015

Succes voor FNP fractie met amendement SNN

 

Johannes Kramer 2015 lyts    Johannes Kramer opnieuw FNP-gedeputeerde 

 

In een speciale vergadering van Provinciale Staten is het nieuwe college van CDA, VVD, FNP en SP beëdigd. Voor de FNP heeft Johannes Kramer de formule ‘Sa wierlik helpe my God almachtich' uitgesproken.

 

Hij wordt politiek verantwoordelijk voor de onderwerpen Natuur en Landelijk Gebied (inclusief de weidevogels), Plattelandsbeleid en krimp, Land-en Tuinbouw (inclusief Agrofood en Dairy Campus), Monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie, en Openbaar Vervoer.

 

Voor het grootste deel zaken die hij al eerder in portefeuille had. Johannes is van mening dat deze onderwerpen goed bij hem en bij de FNP passen. En zijn ervaring wordt alom beschouwd als belangrijk voor de continuïteit van het beleid.  

 

Voorafgaand aan de beëdiging van het College was er een debat over het Coalitieakkoord. Johannes heeft daarin gezegd dat er veel van de FNP in zit. Een Deltaplan Frysk, de positie van Omrop Fryslân, het spreidingsplan voor de zorg in de regio, geen nieuwe windturbines op land. En met een paar duidelijke spelregels over de financiën vooraf, dat is ook nieuw. Wij willen doorgaan met investeren in onze economie. Met een open blik naar de wereld. We gaan uit van de eigen kracht van de mensen en van Fryslân. Al met al ligt er een evenwichtig akkoord, zo concludeerde Johannes. We zijn tevreden met wat er nu ligt en hebben er zin in om ons als fractie en als gedeputeerde weer vier jaar in te zetten voor het Heitelân.  

 

Voor meer informatie over het nieuwe dagelijks bestuur van de Provincie en de precieze portefeuilleverdeling van de gedeputeerden, klik naar  http://www.fryslan.frl/formatie .

 

 
Corlienke de Jong 2015 lyts    Corlienke de Jong fractievoorzitter

 

Als fractievoorzitter hebben de statenleden van de FNP Corlienke de Jong gekozen. Ze heeft er veel zin in zegt ze. Als echt 'mensenmens' en verbinder binnen en buiten de partij heeft de fractie alle vertrouwen in de nieuwe voorzitter.

 

Corlienke heeft in de fractie de portefeuilles Algemene Zaken / Bestuur, Sociaal Beleid & Zorg, en Taal, Cultuur en Onderwijs.

 

 

Klaas Fokkinga 2015 lyts    Klaas Fokkinga vanaf nu Statenlid 

 

Nadat Johannes was beëdigd als gedeputeerde, kwam er automatisch weer een plaatsje vrij bij de fractie in de Statenbankjes. Eerste Opvolger Klaas Fokkinga werd direct beëdigd als het nieuwe Statenlid voor de FNP.

 

Klaas heeft in de fractie de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer en Water.

 

 

 

Wopke Veenstra 2015 lyts    Wopke Veenstra: vragen project Drachtsterweg

 

De dag was begonnen met de reguliere Statenvergadering. Wopke Veenstra stelde daarin mondelinge vragen over de aanleg van de nieuwe Drachtsterweg in Leeuwarden. Bij dit grote project is een nieuwe tegenvaller met lekkage. Door het hoge grondwater kan het eerste deel van de nieuwe weg pas na de zomer open, zo bleek uit de antwoorden van gedeputeerde Poepjes. Het heeft geen gevolgen voor de einddatum van het project als geheel of voor de financiën. Wel wordt er voortdurend met de aannemer onderhandeld over meer- en minderwerk. Er was al eerder vertraging door de harde ondergrond bij het Van Harinxmakanaal.  

 

Wopke heeft in de fractie de portefeuilles Milieu, Landelijk Gebied, Natuur & Landbouw, en Mijnbouwzaken.

 

 

Sybren Posthumus 2015 lyts    Sybren Posthumus: SNN eigen broek ophouden 

 

Succes was er voor Sybren Posthumus bij het agendapunt over het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke subsidie- en lobbyorganisatie wilde dat provincies en gemeenten zouden bijbetalen voor toekomstige tekorten op de begroting. Ook vroeg men een inflatiecorrectie van 3,5%, terwijl 1,5% in overheidsland op dit moment de regel is. Met een amendement van de FNP fluit Fryslân het SNN nu terug. De organisatie in Groningen moet zijn eigen broek ophouden en krijgt geen extra bijdragen van de Provincie. Het voorstel van Sybren kreeg eendrachtige steun van alle partijen.

 

Sybren behartigt de portefeuilles Economie, Recreatie en Toerisme, Financiën en Wurkje foar Fryslân.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer