NIEUWS   22-05-2015


FNP: vragen over dreigende sluiting school Boksum

Koploper in drietalig onderwijs

Corlienke de Jong 2015 lyts     

Het zou jammer zijn als de school in Boksum dicht zou moeten. Als koploper in het drietalig onderwijs heeft juist zo'n school een belangrijke plek in het provinciale beleid. Dat zegt de Statenfractie van de FNP in schriftelijke vragen aan gedeputeerde Poepjes.

 

Corlienke de Jong

Woordvoerder Taal, Cultuur en Onderwijs

 

Reactie? Mail c.dejongfryslan.nl

 

  

De FNP steunt de ouders en het personeel van de Otto Clant-school die wel toekomst zien voor deze basisschool. FNP woordvoerder Corlienke de Jong: ‘Wy tinke krekt as it doarp dat it ynnovative ûnderwiiskonsept wolris hiel oantreklik wêze kin foar learlingen út Ljouwert dy't har gerak net krije op in hiele grutte skoalle. Se wurkje yn Boksum mei groepstrochbrekkend ûnderwiis, I-pads, meartaligens en in soad ynternasjonale kontakten. Dêr hawwe se okkerdeis as ien fan 35 proefskoallen yn Nederlân noch in sertifikaat foar krigen.'

 

De Jong vraagt de gedeputeerde hoe de ontwikkeling van het drietalig onderwijs verloopt. Ze wil ook weten of het juist is dat de sluiting en fusie van kleine scholen tegen het provinciale beleid van meer drietalige scholen ingaat: ‘As dit wier is, wat betsjut dit dan foar it doel om yn 2015 op 25 % trijetalige skoallen te kommen? Wat sille jo konkreet dwaan om de skoalle yn Boksum en oare fergelykbere skoallen in (meartalige) takomst te jaan?‘

 

 

Bijlage:

FNP skriftlike fragen driigjende sluting skoalle Boksum

Antwurd oan FNP trijetalige skoalle Boksum Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer