NIEUWS


FNP Fryslan Ald slûs rypts
14-01-2021

FNP: fiets- en wandelpaden gemaal Ryptsjerk moeten weer open

Kan het Wetterskip de fiets- en wandelpaden over het terrein van het gemaal Ryptsjerk zo gauw mogelijk weer open stellen? Dat vraagt de waterschapsfractie van de FNP in schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van Wetterskip Fryslân. ...


FNP Fryslan
07-01-2021

FNP Fryslân roept initiatiefnemers wolvenhek op tot realiteitszin

De provinciale fractie van de Fryske Nasjonale Partij heeft kennisgenomen van het initiatief van de stichting Wolvenhek Fryslân. Met dit initiatief wil de stichting vestiging van de wolf in Fryslân voorkomen door middel van een hek van he ...

FNP Fryslan Bij fran
06-01-2021

PvdA en FNP: Wees zuinig op ons landschap!

De fracties van de FNP en de PvdA in de Staten hebben grote zorgen over de nieuwe beleidsregel die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke op 15 december 2020 heeft vastgesteld. Het gaat om de kenmerkende kwelderwallen, t ...

FNP Fryslan Carbidschi
30-12-2020

Geen actie FNP rondom carbidschieten dit jaar

Naar aanleiding van vragen van onder andere de Veiligheidsregio Fryslân maakt de FNP nog een keer duidelijk dat de partij morgen, op oudejaarsdag, geen acties rondom het carbidschieten zal houden. ...

FNP Fryslan Under
22-12-2020

FNP en FvDF: stimuleer het Fries met vertalingen jeugdliteratuur

Hoe kan er zo snel mogelijk een ‘Jeugd-Obe'-prijs komen voor de beste Friese vertaling van jeugdliteratuur? Dat vragen de FNP en FvDF in de Friese Staten. Aanleiding is het grote succes van Pipi Langkous in het Fries. Op basis van enthousiaste ...

FNP Fryslan Kruispunt har
18-12-2020

FNP: Bezorgd over gevaarlijk kruispunt Harkema

De FNP wil dat het college van Gedeputeerde Staten aan de slag gaat met een veilige oplossing voor het kruispunt in De Harkema met de provinciale weg N369. Op het kruispunt waren de laatste jaren meerdere ongelukken. ...

FNP Fryslan Logo bre
14-12-2020

Friese partijen staan achter Minority SafePack

Een hele ruime meerderheid van de Friese Staten wil dat de Europese Unie in haar wetgeving en beleid rekening houdt met nationale minderheden en de culturele en talige verscheidenheid die overal in Europa aanwezig is. ...

FNP Fryslan Server
11-12-2020

FNP-PvdA-GL: Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch

De evaluatie van TopDutch krijgt ook in Provinciale Staten van Fryslân nog een politiek staartje. De fracties van FNP, PvdA en GrienLinks stellen samen schriftelijke vragen over het uitblijven van aantoonbaar resultaat en het doorzetten van dez ...

FNP Fryslan Kassen by berl
08-12-2020

FNP: Help onze ondernemers uit het stikstofmoeras

Dit weekend werd duidelijk dat paprikateler Jaap Vink uit Bitgum en de agrarische natuurvereniging De Alde Delte uit Beetsterzwaag de dreiging boven het hoofd hangt dat hun houtsnippercentrales vrijdag al dicht moeten. Op aandringen van de milieuclub ...

FNP Fryslan Drukke
03-12-2020

FNP, ChristenUnie en PvdA: Vervangend busvervoer moet beter

Reizigers die met de trein van Buitenpost naar Leeuwarden gaan moesten tijdens de werkzaamheden aan het spoor gebruik maken van bussen, die vervolgens stampvol zaten. De Statenfracties van de ChristenUnie, FNP en de PvdA krijgen hierover meerdere kla ...

FNP Fryslan Willemstad, cura&ccedi
02-12-2020

Friese regering wil met de Antillen proberen het Fries en Papiaments in de Grondwet te krijgen

Uit antwoorden op schriftelijke vragen blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân vindt dat het Fries thuishoort in de Grondwet. Dat kan de status van de taal en de uitwerking van het Fries in andere wetten zeer versterken. Om d ...

FNP Fryslan Volle
25-11-2020

FNP en ChristenUnie: propvolle bus in coronatijd niet acceptabel

De fracties van FNP en ChristenUnie in Provinciale Staten hebben geconstateerd dat sommige Friese buslijnen in de spits propvol zitten. In de afgelopen paar weken kregen we verschillende klachten van reizigers die zich niet op hun gemak voelden met d ...

FNP Fryslan Wo
24-11-2020

Opinie: Biedt perspectief

'Er zal een groene Sicco moeten komen' zo kopte de Leeuwarder Courant op 26 januari 2019. Aan het woord was de lijsttrekker van de FNP, die verwees naar Sicco Mansholt, de minister en Eurocommissaris verantwoordelijk voor de schaalvergroting in de la ...

FNP Fryslan Carbidschi
18-11-2020

Opinie: Beste Randstad bewoner, blijf van ons carbid af

Open brief aan bewoners van de Randstad en de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ...

FNP Fryslan Wadde
14-11-2020

Fryslân verdient beter

‘Denk jij ook dat Land in Friesland aan het einde van de wereld ligt? Of je er misschien bijna vanaf valt? Dat je minstens een dag moet uittrekken voor de reis en zeker niet op reis moet zonder een flinke koelbox en thermoskan?’ En &lsquo ...

FNP Fryslan FNP aksje sions
13-11-2020

Vragen FNP over uitkleden acute zorg in Fryslân

De FNP maakt zich zorgen over de plannen van het Rijk met de spoedeisende zorg in Nederland. Met het mogelijk uitkleden van de zogenaamde ‘acute zorg', concentratie en opschaling kan dat een negatief effect hebben op de bereikbaarheid van de zo ...

FNP Fryslan Snobbers
10-11-2020

Maak werk van zichtbaarheid Fries

De FNP wil dat de Provincie Fryslân de Friese gemeenten, het Wetterskip, supermarkten, instellingen en bedrijven meer actief informeert en stimuleert om de Friese taal zichtbaar te maken. Uit een nieuw rapport ‘Frysk yn de Ekonomy' blijkt ...

FNP Fryslan Willemstad, cura&ccedi
03-11-2020

Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil Fries en Papiaments in de hoogste wet

Nu er begin volgend jaar weer verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer, komen sommige partijen opnieuw met het voorstel om het Fries in de Grondwet te verankeren. De Fryske Nasjonale Partij (FNP) vindt het erg jammer dat de huidige regering van VVD, CD ...

FNP Fryslan Thom fed
21-10-2020

Thom Feddema beëdigd als nieuw commissielid FNP

Thom Feddema is door commissaris van de Koning Brok beëdigd als commissielid voor de FNP. Als commissielid mag Feddema meedoen aan het debat in de Statencommissies. Ook kan hij namens de fractie lid zijn van werkgroepen van de Staten en kan hij ...

17-10-2020

Blog: Bouw nieuwe woningen in elk dorp

Op dit moment is er een ontwikkeling gaande die in geen enkele prognose werd voorzien. Nu nog op bescheiden schaal, is er een trek van mensen uit andere delen van het land aan de gang. Door corona en het thuiswerken in combinatie met de ruimte, rust ...

14-10-2020

Europese structuurfondsen voor regionale ontwikkeling behouden

Op de jaarlijkse EFA-conferentie van regionale partijen in Europa onlangs zijn twee moties van de FNP met algemene stemmen aangenomen. De ene motie pleit voor meer regionale inbreng in de zogenaamde ‘Conference on the Future of Europe'. Met de ...

13-10-2020

Europe-Direct vestiging naar Fryslân brengen

De FNP wil dat Fryslân weer een Europe-Direct vestiging krijgt. Dat is een vrij toegankelijk informatiepunt waar inwoners, overheden, bedrijven en instellingen kennis over Europa kunnen verkrijgen. Zo'n informatiepunt kan volgens de FNP helpen ...

21-09-2020

FNP: Fryslân moet zich aansluiten bij wolvencommissie Drenthe

De FNP wil dat Fryslân zich aansluit bij de Drentse wolvencommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van schapenhouders, landbouw- en natuurorganisaties en werkt volop aan maatregelen om vee te beschermen tegen aanvallen van de wo ...

17-09-2020

Reactie FNP op ‘Prinsjesdag'

De FNP is kritisch over de financiële voorstellen die de regering doet in de 'Miljoenennota'. Om te beginnen vindt de FNP het teleurstellend dat er nog steeds geen oplossing is voor de grote gemeentelijke tekorten. Dat moet nu snel veranderen. T ...

16-09-2020

Rein van der Wal nieuw statenlid voor de FNP

In de vergadering van 16 september heeft Rein van der Wal uit Surhuisterveen de eed afgelegd als nieuw statenlid voor de FNP. Hij komt in de statenbankjes na het vertrek van Corlienke de Jong uit de politiek. ...

16-09-2020

Afscheid Corlienke de Jong van Provinciale Staten

Corlienke de Jong heeft op 16 september afscheid genomen van Provinciale Staten. Commissaris van de Koning Arno Brok sprak haar bij deze gelegenheid in warme bewoordingen toe. De Jong was sinds 2015 Statenlid en fractievoorzitter. ...

14-09-2020

FNP: landelijke cultuurgelden voortaan via de regio verdelen

Verdeel de landelijke gelden voor cultuur voortaan via de regio. Daarvoor pleit de FNP met een motie in de Friese Statenvergadering deze week. De partij wil met een nieuw verdeelsysteem een eerlijker en meer solidaire verdeling over het hele land ber ...

09-09-2020

Brede zorgen in Provinciale Staten over communicatie Drents-Friese Wold

De fracties van FNP, CDA, ChristenUnie, GrienLinks, PvdA, SP en VVD stellen samen vragen aan het College over de communicatie met de diverse gebruikersgroepen in en om het Drents-Friese Wold (DFW). Volgens de partijen zit daar de crux wat betreft de ...

02-09-2020

Schriftelijke vragen FNP over ‘Wereldreiscampagne' Merk Fryslân

De FNP is slecht te spreken dat er geen woord Fries wordt gebruikt in de nieuwste toerismecampagne van Merk Fryslân. Die is gericht op het eigen Friese publiek om in Coronatijd in eigen land op stap te gaan. De partij noemt het een ‘gemis ...

30-08-2020

Sijbe Knol nieuwe voorzitter Statenfractie FNP

De fractie van de FNP in provinciale staten heeft Sijbe Knol gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Corlienke de Jong doet, na bijna zes jaar fractievoorzitterschap van de FNP, een stap terug. ...

24-08-2020

FNP: buurtbus moet snel de weg weer op

De FNP vindt dat de gebruikers van de buurtbus in Fryslân snel weer de mogelijkheid moeten hebben om met het openbaar vervoer te reizen. Volgens berichten in de media van afgelopen weekend kan de veiligheid in de kleine achtpersoons-buurtbusjes ...

19-08-2020

FNP: eigen regels schadelijke planten naleven

De FNP stelt opnieuw vragen over de naleving van de twee provinciale verordeningen met betrekking tot de bestrijding van schadelijke planten. Die planten zijn een gevaar voor melkvee en paarden, vooral als Jacobskruiskruid of distels in hooi of kuil ...

10-08-2020

Beschouwingen van de FNP op de financiële positie van het Wetterskip

Spektakel in de laatste AB-vergadering van het Wetterskip voor de zomervakantie. Beperkte stijging van de lasten voor de boeren staat centraal voor de zittende boeren-coalitie. Ook als daarvoor de eigen organisatie en beleidsdoelen opnieuw moeten wor ...

02-07-2020

Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost

De FNP vindt dat de provincie Fryslân zich moet inzetten om de zogenaamde groenstations te stimuleren en weer op gang te helpen. Bij de groenstations wordt op het erf van agrarische bedrijven uit groenafval uit de directe omgeving compost gemaa ...

30-06-2020

Meer inzetten op vakmanschap

Vakmanschap en de ambachtseconomie moeten een plaats krijgen in de nieuwe provinciale nota Economie. De Statenfractie van de FNP acht dit van groot belang. Het tekort aan vakkundig personeel wordt steeds groter. De FNP komt morgen in Provinciale Stat ...

23-06-2020

FNP: betere bescherming weidevogelkuikens en reekalfjes door de inzet van drones

De FNP komt deze week met een motie om meer drones in te zetten voor de bescherming van de weidevogels in Fryslân. Uit een proef door vogelwachten van de Bond van Friese Vogelwachten blijkt dat het gebruik van drones heel effectief is om de nes ...

18-06-2020

FNP stelt vragen over het behoud van boomwallen in Fryslân

Uit de jaarrapportage van 2019 over het toezicht op de natuurwetten blijkt dat er steeds meer illegale kap wordt geconstateerd. De FNP maakt zich al langere tijd zorgen over het behoud van het Friese landschap en vraagt het college van Gedeputeerde S ...

16-06-2020

FNP: goede vaarverbinding Afsluitdijk-Harlingen

De FNP komt morgen in Provinciale Staten van Fryslân met een motie om ook in de toekomst een goede vaarverbinding te behouden tussen de Afsluitdijk en de haven van Harlingen. Aanleiding zijn kritische geluiden van ondernemers uit Harlingen in v ...

08-06-2020

Kritiek op nieuw verdeelsysteem geld gemeentefonds

Open brief fracties FNP en Groninger Belang aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân en Groningen ...

05-06-2020

FNP in Corona-tijd

De corona-epidemie zorgt ervoor dat ook de FNP zich zal aanpassen aangaande bijeenkomsten: Het Hoofdbestuur en de Statenfractie vergaderen online. Raadsfracties doen dit ook.

Vanzelfsprekend houdt de FNP zich aan de coronamaatregelen die zo op ...

28-05-2020

Openbare expertmeeting Thialf op 3 juni

Op initiatief van de statenfracties van 50Plus, FNP en PvdA is er op 3 juni een zogenaamde expertmeeting over Thialf. De bijeenkomst is openbaar en wordt live uitgezonden via het kanaal van Provinciale Staten op https://fryslan.notubiz.nl/dashboard . ...

27-05-2020

Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en inzet op innovatie en verduurzaming

Op initiatief van de FNP, CDA en VVD zullen de Staten van Fryslân hun woensdag uitspreken over het beleid van de overheid om de stikstofproblematiek op te lossen. Omdat zowel de natuur als ook de agrarische sector en andere bedrijven van goot b ...

26-05-2020

FNP wil ‘slank' Europabeleid

De FNP blijft kritisch op de almaar oplopende kosten van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Die gaan met ongeveer 10% per jaar de begrote inflatie ver te boven. De partij wil net als de gedeputeerde aansturen op een ‘slanke' uitvoe ...

19-05-2020

Kritiek regionale partijen op OV-plannen regering: kunnen studenten straks nog wel op school komen?

De Statenfracties van de Fryske Nasjonale Partij (FNP), Groninger Belang, Sterk Lokaal Drenthe, Lokaal Limburg en Provinciaal Belang Fryslân hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze aandacht vragen voor de negatieve consequentie ...

15-05-2020

Kritiek FNP op weghouden studenten uit het openbaar vervoer

De FNP heeft stevige kritiek op de afspraken die Staatssecretaris Van Veldhoven heeft gemaakt met de onderwijssector. Scholieren en studenten in het middelbaar en hoger onderwijs moeten straks zo weinig mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer ...

11-05-2020

Schriftelijke vragen over de coupures/weingatten in de Slapersdijk nabij Anjum

De fracties van Water Natuurlijk, FNP en PvdA hebben het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân schriftelijke vragen gesteld over het gebrek aan voortgang in de aanpak van de Slapersdijk nabij Anjum. In de gemeenteraad van Noardeast-Frysl&aci ...

30-04-2020

FNP: Zorg over behoud landschap in Noordwest-Fryslân

De FNP-Statenfractie wil van het college van Gedeputeerde Staten weten wat er wordt gedaan om waardevolle landschapselementen in Noordwest-Fryslân te beschermen. Het gaat hierbij om de karakteristieke boomsingels en slingerende slootjes ten wes ...

21-04-2020

FNP: Balans behouden tussen natuur en recreatie

De FNP-Statenfractie is bezorgd over de plannen voor toekomstige routes en inrichting van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Er zal meer wilde natuur komen en paden worden verlegd. De FNP wil van het college van gedeputeerde staten weten wat voor ...

15-04-2020

FNP, CDA en 50PLUS: Regels zonneladder bindend vaststellen

FNP, CDA en 50PLUS zullen een motie indienen waarmee aan het college wordt gevraagd om bij vergunningsaanvragen voor zonne-energie de zogenaamde ‘zonneladder’ toe te passen. De aanleiding hiervoor is dat er op dit moment verschillende zon ...

09-04-2020

FNP: integraal financieel crisispakket bij Provincie

De FNP wil dat de provincie Fryslân met een integraal crisispakket komt bij de ‘Kadernota' in juni. Daar zouden alle maatregelen van de provincie in verband met de corona-crisis met financiële consequenties in moeten komen. Dat is de ...

02-04-2020

FNP: Woningbouw Goutum niet ten koste van weidevogels

De FNP Statenfractie is ontstemd over de bouwplannen voor het zogenaamde ‘buurtschap’ De Hem bij Goutum. De plannen gaan uit van nieuwbouw direkt naast het weidevogelgebied de Hounspolder, waar volgens vogelkenners een groot aantal besche ...

01-04-2020

Aandacht FNP voor gevolgen crisis voor dorpshuizen en wijkgebouwen

De Statenfractie wil dat het college van Gedeputeerde Staten onderzoekt of de gelden van het bestaande IMF gebruikt kunnen worden om dorpshuizen en wijkgebouwen te steunen en of er mogelijk ook nog andere fondsen binnen de provincie zijn die daarvoor ...

16-03-2020

De FNP is stil de komende tijd

Vandaag heeft de premier een toespraak gehouden over de actuele situatie. Die situatie is zeer ernstig en ook Fryslân is voor een groot deel stilgevallen. ...

11-03-2020

FNP: voor Fryslân als regenboogprovincie

De FNP zal in de Statenvergadering van april voor Fryslân als regenboogprovincie stemmen. De Statenfractie baseert zich op de kernwaarde solidariteit in het partijprogramma. Daarin staat dat er ruimte moet zijn voor eenieder in onze provincie o ...

11-03-2020

FNP, CDA en 50PLUS: Geen energielandschap op goede landbouwgrond

FNP, CDA en 50PLUS hebben grote moeite met plannen voor een mega-zonnepark aan de zuidkant van Leeuwarden. Dinsdag was er een besloten bijeenkomst voor omwonenden over plannen voor een zonneveld van meer dan 60 hectare in het open landschap en op lan ...

06-03-2020

FNP: Provincie moet verklaring zandwinning IJsselmeer intrekken

De FNP Statenfractie stelt vragen over de verklaring van geen bedenkingen die de provincie afgegeven heeft voor de zandwinning in het IJsselmeer. Begin 2019 heeft de FNP-fractie in De Fryske Marren en daarmee de meerderheid van de gemeenteraad beslot ...

04-03-2020

Expertmeeting 5G op initiatief van FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren

Op initiatief van de Statenfracties van FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren wordt er op woensdagmiddag 11 maart om 13:00 in het Provinciehuis in Leeuwarden een openbaar toegankelijke expertmeeting over de risico’s van 5G georganiseerd. ...

03-03-2020

Vacature: communicatie-adviseur

De FNP-Statenfractie zoekt een vaardig en enthousiaste communicatie-adviseur. Wil je een boeiende baan binnen een dynamische werkomgeving, ben je geïnteresseerd in de Friese politiek en in het werk van de Friese Statenfractie en heb je bovendie ...

26-02-2020

Bewijslast schade door gas- en zoutwinning moet bij bedrijven liggen, niet bij de burger

In de Staten op 26 februari 2020 werd door GrienLinks, FNP, SP, PvdD een motie ingediend over het omkeren van de bewijslast bij schade door gas- en zoutwinning. In Groningen hebben de mensen die schade hebben door de gaswinning jarenlange ellende ach ...

24-02-2020

FNP wil lagere kosten NOM

De FNP is kritisch over de grote financiële verliezen bij de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM.) Een ingreep kan niet wachten. De FNP komt daarom met een motie om de kosten omlaag te brengen. ...

12-02-2020

FNP en ChristenUnie: verbeter verkeersveiligheid St. Annaparochie

De FNP en ChristenUnie willen dat de gemeente en provincie in actie komen om de verkeersveiligheid in St. Annaparochie te verbeteren. St. Annaparochie is de grootste plaats van het Bildt en heeft een belangrijke centrumfunctie. Omdat midden in St. An ...

31-01-2020

Acties tegen laagvliegroute JSF

Na berichten over de heropening van de laagvliegroute over noord en oost Nederland is grote onrust ontstaan. Tal van dorpsbelangen, belangenverenigingen en inwoners zijn in protest gekomen tegen het voornemen van Defensie om opnieuw trainingsvluchten ...

29-01-2020

Fryslân in actie tegen laagvliegroute JSF (F35)

Laagvliegroute gaat weer open. Het Rijk is van plan om het laagvliegen met straaljagers op een hoogte van 75 meter weer mogelijk te maken boven Fryslân. Defensie wil de oude laagvliegroute van noord naar zuid over de provincie weer in gebruik n ...

22-01-2020

Klaas Fokkinga nieuwe gedeputeerde FNP in College Provinciale Staten Friesland

Op woensdag 22 januari is in de bijeenkomst van Provinciale Staten Friesland Klaas Fokking (66) ingehamerd als nieuwe FNP-gedeputeerde. Provinciale Staten hebben definitief ingestemd met de benoeming van Fokkinga als gedeputeerde. ...

20-01-2020

FNP en 50PLUS willen tempo met aanpak funderingen in veenweidegebied

De fracties van FNP en 50PLUS in Provinciale Staten willen dat de provincie zich veel meer inzet om de gedupeerden van funderingschade en paalrot door peilverlaging van grondwater te helpen. Daarvoor komen de twee partijen samen met een motie in de s ...

15-01-2020

FNP stelt vragen over studentenaantal RUG Campus Fryslân

Hoe wil de Provincie omgaan met de flink lagere studentenaantallen van de nieuwe RUG Campus Fryslân? Het zijn er nu 197 terwijl het 630 hadden moeten zijn. Moet, naar aanleiding van de naar beneden bijgestelde verwachtingen en ambities van de d ...

15-01-2020

FNP Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 te Hallum

Ruimte voor het buitengebied, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen, workshops over gezonde bodem,duurzame energie en het sociaal domein, het kwam allemaal aan de orde op de FNP nieuwjaarsbijeenkomst in Hallum op 4 januari 2020. Erg goed georganiseerd ...

08-01-2020

FNP: software Akademy benutten voor ondertiteling raadsbijeenkomsten

Kan de bestaande software voor spraakherkenning van de Fryske Akademy ook gebruikt worden voor de Friese ondertiteling van raadsbijeenkomsten? Dat vraagt de Statenfractie van de FNP in schriftelijke vragen aan gedeputeerde Poepjes. De partij wijst op ...

31-12-2019

De FNP knalt het jaar uit !

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2020 ...

09-04-2020 - FNP: integraal financieel crisispakket bij Provincie Lees verder >>
02-04-2020 - FNP: Woningbouw Goutum niet ten koste van weidevogels Lees verder >>
01-04-2020 - Aandacht FNP voor gevolgen crisis voor dorpshuizen en wijkgebouwen Lees verder >>
16-03-2020 - De FNP is stil de komende tijd Lees verder >>
11-03-2020 - FNP: voor Fryslân als regenboogprovincie Lees verder >>
11-03-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Geen energielandschap op goede landbouwgrond Lees verder >>
06-03-2020 - FNP: Provincie moet verklaring zandwinning IJsselmeer intrekken Lees verder >>
04-03-2020 - Expertmeeting 5G op initiatief van FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren Lees verder >>
03-03-2020 - Vacature: communicatie-adviseur Lees verder >>
26-02-2020 - Bewijslast schade door gas- en zoutwinning moet bij bedrijven liggen, niet bij de burger Lees verder >>
24-02-2020 - FNP wil lagere kosten NOM Lees verder >>
12-02-2020 - FNP en ChristenUnie: verbeter verkeersveiligheid St. Annaparochie Lees verder >>
31-01-2020 - Acties tegen laagvliegroute JSF Lees verder >>
29-01-2020 - Fryslân in actie tegen laagvliegroute JSF (F35) Lees verder >>
22-01-2020 - Klaas Fokkinga nieuwe gedeputeerde FNP in College Provinciale Staten Friesland Lees verder >>
20-01-2020 - FNP en 50PLUS willen tempo met aanpak funderingen in veenweidegebied Lees verder >>
15-01-2020 - FNP stelt vragen over studentenaantal RUG Campus Fryslân Lees verder >>
15-01-2020 - FNP Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 te Hallum Lees verder >>
08-01-2020 - FNP: software Akademy benutten voor ondertiteling raadsbijeenkomsten Lees verder >>
31-12-2019 - De FNP knalt het jaar uit ! Lees verder >>
24-12-2019 - Prettige kerstdagen! Lees verder >>
18-12-2019 - Financiële steun en zelfstandigheid voor de Fryske Akademy Lees verder >>
09-12-2019 - FNP: zijn oudere windmolens nog wel veilig? Lees verder >>
03-12-2019 - FNP: actie voor bestrijding schadelijk Jakobskruiskruid en distels Lees verder >>
01-12-2019 - Wouter Wouda nieuwe bestuursvoorzitter FNP Lees verder >>
29-11-2019 - Klaas Fokkinga kandidaat gedeputeerde FNP Lees verder >>
27-11-2019 - FNP heeft eigen voorstel voor recreatievaarweg Aldheadamsleat Lees verder >>
26-11-2019 - Zorgen FNP over sluiting huisartsenpraktijken platteland Lees verder >>
12-11-2019 - FNP wil opheldering over kruising bij Hallum Lees verder >>
30-10-2019 - Geslaagde actie voor vrijlaten Catalaanse gevangenen Lees verder >>
29-10-2019 - Statenvragen FNP over nieuwe kerndoelen Fries in het onderwijs Lees verder >>
22-10-2019 - FNP wil regie provincie bij oplossen PFAS-stoffen-crisis Lees verder >>
17-10-2019 - Johannes Kramer voorgedragen als burgemeester Noardeast-Fryslân Lees verder >>
16-10-2019 - De oplossing ligt in de regio Lees verder >>
11-10-2019 - FNP: Een Friese aanpak voor de PAS Lees verder >>
09-10-2019 - FNP: garanties voor toekomst Fryske Akademy Lees verder >>
07-10-2019 - FNP komt met tegenvoorstel verkiezing Eerste Kamer Lees verder >>
30-09-2019 - FNP wil dat de rotonde bij Marsum snel verbeterd wordt Lees verder >>
27-09-2019 - FNP: actie van de Provincie in Den Haag tegen de verhuurdersheffing Lees verder >>
25-09-2019 - Tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders in provinciale Omgevingsvisie Lees verder >>
23-09-2019 - FNP stelt vragen over veiligheid bruggen in Fryslân Lees verder >>
20-09-2019 - FNP: kritiek op Miljoenennota regering Lees verder >>
05-09-2019 - FNP wil informatiepunt voor de nieuwe stikstofaanpak Lees verder >>
02-09-2019 - FNP wil opheldering over zonnepark IJsselmeer Lees verder >>
28-08-2019 - FNP vragen over subsidiekwestie Adelaarkerk Lees verder >>
05-08-2019 - FNP vragen over lening provincie aan kwekerij Hartman Lees verder >>
16-07-2019 - Vragen over bestrijding schadelijk Jacobskruiskruid Lees verder >>
08-07-2019 - Vragen in Staten over mogelijke komst zonneparken IJsselmeer Lees verder >>
03-07-2019 - FNP vragen over puntentelling en financiën Waddenfonds Lees verder >>
27-06-2019 - Johannes Kramer voor derde keer FNP gedeputeerde Lees verder >>
26-06-2019 - De energietransitie berust op draagvlak en een realistisch tempo Lees verder >>
25-06-2019 - Bestaande infrastructuele knelpunten worden aangepakt Lees verder >>
24-06-2019 - Wij investeren 20-25 % meer in taal en onderwijs Lees verder >>
21-06-2019 - Foarútbuorkje’ met veenweide en biodiversiteit Lees verder >>
20-06-2019 - Coalitie stimuleert vakmanschap en innovatie Lees verder >>
19-06-2019 - Veel ruimte voor bouwen in de dorpen Lees verder >>
18-06-2019 - Ons landschap wordt geen energiefabriek Lees verder >>
18-06-2019 - FNP blij met eigen partijgeluid in provinciehuis Lees verder >>
13-06-2019 - FNP vragen over ontwikkelingen Omrop Fryslân Lees verder >>
28-05-2019 - Winst voor EFA-zusterpartijen FNP in Europa Lees verder >>
24-05-2019 - Vragen over meer ruimte voor het Fries bij de rechtbank Lees verder >>
19-05-2019 - FNP: opheldering over achterblijven Europese subsidies Lees verder >>
15-05-2019 - Vraagtekens bij verkoop provinciaal terrein hondensportclub Tijnje Lees verder >>
09-05-2019 - Europese verkiezingen en de FNP Lees verder >>
04-04-2019 - Nauwelijks actie Europese Commissie na containerramp MSC Zoë Lees verder >>
19-03-2019 - Dáárom FNP Lees verder >>
18-03-2019 - Onze inzet voor de Friese weidevogels Lees verder >>
17-03-2019 - Onze inzet voor het Friese landschap Lees verder >>
16-03-2019 - Onze inzet voor Sneek Lees verder >>
15-03-2019 - Staatsbosheer minacht de bezoeker Lees verder >>
12-03-2019 - De zichtbare campagne van de FNP Lees verder >>
11-03-2019 - Onze inzet voor Zuidoost-Friesland Lees verder >>
10-03-2019 - Onze inzet voor Leeuwarden Lees verder >>
08-03-2019 - Europese partijen steunen pleidooi FNP tegen neerschieten weidevogels Lees verder >>
06-03-2019 - Kom met de dicobus naar Berltsum op 15 maart voor de Jûn foar Fryslân Lees verder >>
05-03-2019 - Onzet inzet voor het Wetterskip Lees verder >>
04-03-2019 - Bekijk de TV-spot voor de verkiezingen Lees verder >>
26-02-2019 - Zorgen over coulissenlandschap tussen Marsum en Berltsum Lees verder >>
19-02-2019 - Dorpen en wijken moeten profiteren van Windpark Fryslân Lees verder >>
05-02-2019 - FNP begint eigen podcast-uitzendingen Lees verder >>
02-02-2019 - Treinrit Randstad – Fryslân kan half uur sneller Lees verder >>
29-01-2019 - Zorgen over leefbaarheid bij huisvesting tijdelijke werknemers Lees verder >>
26-01-2019 - Stel nieuwe bioboeren vrij van belastingen Lees verder >>
21-01-2019 - FNP wil alternatieven voor dure adviesbureau’s Lees verder >>
11-01-2019 - FNP bevraagt vaklui in ambachtsdorp Joure Lees verder >>
08-01-2019 - Vragen FNP in Europees Parlement Lees verder >>
24-12-2018 - Doe de wolf een halsband om Lees verder >>
09-12-2018 - Vaklui in Fryslân verdienen het de ruimte te krijgen Lees verder >>
04-11-2018 - Creatieve oplossingen bedenken voor tekort aan zorgpersoneel platteland Lees verder >>
25-10-2018 - FNP: meer bevoegdheden is beter voor Fryslân Lees verder >>
24-10-2018 - Zorgen over verplichte asbestsanering in Fryslân Lees verder >>
20-10-2018 - FNP: Grote zorgen over toekomst ziekenhuizen Fryslân Lees verder >>
17-10-2018 - Behoud huisje Waling Dykstra in Holwerd Lees verder >>
01-10-2018 - Fryslân kan prima zonder extra wind op land Lees verder >>
29-09-2018 - Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP Lees verder >>
20-09-2018 - Doorgaan met steun voor dorpshuizen Lees verder >>
14-09-2018 - FNP vragen over verbetering Taalkado Lees verder >>
07-09-2018 - Frijbûtser van september nu online Lees verder >>
04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman Lees verder >>
03-09-2018 - OSF-tijdschrift Locomotie 69 nu online Lees verder >>
06-08-2018 - Windturbines Nij Hiddum-Houw en IJsselmeer Lees verder >>
19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân' Lees verder >>
10-07-2018 - Wetterskip Fryslân - vergadering op 10 juli 2018 Lees verder >>
10-07-2018 - Hendrik ten Hoeve over de herindeling Lees verder >>
03-07-2018 - Meer Arriva treinen naar Sneek Lees verder >>
20-06-2018 - Statenvragen over veiligheid nieuwe brug Dronryp Lees verder >>
11-06-2018 - Frijbûtser van juni nu online Lees verder >>
28-05-2018 - Corlienke de Jong in het Polytbureau over Veenweidediscussie Lees verder >>
24-05-2018 - Klimaat en milieu bij het Wetterskip Lees verder >>
22-05-2018 - Kramer tevreden over Mienskipsfonds Lees verder >>
18-05-2018 - FNP: meer investeren door Waddenfonds Lees verder >>
14-05-2018 - OSF: 'Eén op drie kiest lokaal' Lees verder >>
11-05-2018 - Vragen over afvalprobleem afgedankte molenwieken Lees verder >>
10-05-2018 - Vragen over de zoutwinning in Fryslân Lees verder >>
21-04-2018 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
16-04-2018 - FNP: Release of Catalonian political prisoners Lees verder >>
16-04-2018 - FNP: Catalaanse politieke gevangenen vrij Lees verder >>
13-04-2018 - Steun voor FNP-moties op EFA-congres 2018 Lees verder >>
06-04-2018 - FNP: biodiversiteit in nieuw Europees landbouwbeleid Lees verder >>
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative Lees verder >>
28-03-2018 - Vragen in PS - Overgang gasputten van NAM naar Vermilion Lees verder >>
27-03-2018 - FNP en CDA: benut meevaller Afsluitdijk voor verbreden sluis Kornwerderzand Lees verder >>
26-03-2018 - Geld Waddenfonds behouden voor de regio Lees verder >>
22-03-2018 - Verkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Landelijk Kampioen Lees verder >>
15-03-2018 - OSF-tijdschrift Locomotie nu online Lees verder >>
14-03-2018 - FNP met 6 personen naar EFA-congres in Beieren Lees verder >>
12-03-2018 - Laat je geen Haagse dromen aansmeren Lees verder >>
05-03-2018 - Verkiezingen gemeenteraden 21 maart - Frijbûtser van maart nu online Lees verder >>
26-02-2018 - Discussie-avond referendum Sleepwet 1 maart Heerenveen Lees verder >>
23-02-2018 - 24 februari - Manifestatie tegen gaswinning Groningen en Fryslân Lees verder >>
21-02-2018 - Geen toekomstig kernafval in Friese bodem Lees verder >>
12-02-2018 - Nalatenschap LF2018 - voorbij de evenementen Lees verder >>
07-02-2018 - Frijbûtser van februari nu online Lees verder >>
06-02-2018 - OSF bijdrage Donorwet in Eerste Kamer Lees verder >>
05-02-2018 - FNP: gratis bellen met ‘Jobinder' Lees verder >>
03-02-2018 - Landelijke regels circulaire economie aanpassen voor Fryslân Lees verder >>
25-01-2018 - Vaart maken met maatregelen paalrot en funderingsschade Lees verder >>
23-01-2018 - Onderzoek effekt gebruik kunstmest op veenweide Lees verder >>
16-01-2018 - Kramer vindt pulsverbod voor vissers een harde klap Lees verder >>
10-01-2018 - Vragen: ‘maximale vermindering' gaswinning Groningen voor Fryslân? Lees verder >>
19-12-2017 - FNP: vragen over nieuwe vertraging breedband internet Lees verder >>
13-12-2017 - Frijbûtser van december nu online - Nieuwjaarsreceptie 6 januari Rottevalle Lees verder >>
07-12-2017 - Algemene Beschouwingen OSF-FNP senator Hendrik ten Hoeve Lees verder >>
06-12-2017 - OSF tijdschrift Locomotie nu online Lees verder >>
19-11-2017 - FNP: compensatie BTW-verhoging drinkwater via vermogen Vitens Lees verder >>
16-11-2017 - FNP vragen over toekomst zorgverzekeraar ‘De Friesland' Lees verder >>
07-11-2017 - FNP: Meer inzetten op geothermie Lees verder >>
06-11-2017 - FNP: stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen Lees verder >>
02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais Lees verder >>
30-10-2017 - Verkiezing gemeenteraden 22 novimber 2017 Lees verder >>
30-10-2017 - FNP optimistisch over mogelijkheid zelfvoorziening energie in 2050 Lees verder >>
20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nieuwe voorzitter OSF Lees verder >>
18-10-2017 - FNP wil lagere beheerskosten Fries financieringsfonds FOM Lees verder >>
11-10-2017 - Zorg over tekort aan huisartsen in Leeuwarden Lees verder >>
22-09-2017 - FNP vragen bevordering Friese Literatuur Lees verder >>
18-09-2017 - Frijbûtser van september 2017 nu online Lees verder >>
15-09-2017 - FNP: vragen over stadsstrand Leeuwarden Lees verder >>
13-09-2017 - FNP spreekt NL-regering aan op referendum Catalonië Lees verder >>
04-09-2017 - TV documentaire It Fryske Wetter Lees verder >>
03-09-2017 - Natuurbeheer in Fryslân: samen met boeren Lees verder >>
01-09-2017 - Visie nodig op een duurzaam energiebeleid Lees verder >>
28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij neemt afscheid als voorzitter OSF Lees verder >>
14-08-2017 - FNP: Friese CdK Brok naar top Friesenbrücke in plaats van Paas? Lees verder >>
21-07-2017 - Kans niet voorbij laten gaan op aankoop natuurgrond Achtkarspelen Lees verder >>
19-07-2017 - Handen af van Schilkampen Lees verder >>
14-07-2017 - FNP wil opbrengsten verkeerscontrôles gebruiken voor verbeteren veiligheid Lees verder >>
11-07-2017 - Pak schade door ganzen in Europa aan Lees verder >>
26-06-2017 - Statenfractie FNP komt met motie steun Alde Fryske Tsjerken Lees verder >>
14-06-2017 - 'Ik ben geen plucheplakker' - Cees van Mourik in de Frijbûtser van juni Lees verder >>
08-06-2017 - Veel aandacht voor FNP in Locomotie tijdschrift OSF Lees verder >>
22-05-2017 - FNP wil opheldering over tekort 11 miljoen Waddenglas Lees verder >>
17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' met wetsvoorstellen over fosfaatreductie Lees verder >>
11-05-2017 - Minder rompslomp voor subsidies biologische landbouw Lees verder >>
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Veel binnen gehaald voor FNP bij Kadernota' Lees verder >>
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei verdient veilige oplossing Lees verder >>
03-05-2017 - FNP: meertalig onderwijs bereikbaar en beschikbaar Lees verder >>
22-04-2017 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
14-04-2017 - Motie FNP: hoge energietarieven Liander aanpakken Lees verder >>
10-04-2017 - FNP Statenfractie op werkbezoek bij Jeugd Dansopleiding Lees verder >>
05-04-2017 - FNP werkbezoek Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs Lees verder >>
29-03-2017 - FNP: blij voor bewoners Noorderdwarsstraat Grou Lees verder >>
28-03-2017 - FNP: samenwerking over de grenzen met Friezen in Duitsland Lees verder >>
22-03-2017 - FNP zoekt Europese steun voor sluizen Kornwerderzand Lees verder >>
17-03-2017 - FNP-top naar congres in Katowice Lees verder >>
07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-voorzitter FNP Lees verder >>
06-03-2017 - Frijbûtser in teken verkiezingen Tweede Kamer Lees verder >>
03-03-2017 - Lagere tarieven Liander voor sportclubs en consumenten Lees verder >>
14-02-2017 - FNP komt met motie ‘Het Bildts als erkende streektaal' Lees verder >>
13-02-2017 - FNP: veilige fietsoversteken N359 Gaasterland Lees verder >>
06-02-2017 - Frijbûtser februari nu online Lees verder >>
26-01-2017 - FNP: toch pontje kapotte brug Skûlenboarch Lees verder >>
15-01-2017 - Sulveren Fyts voor Wielervereniging Otto Ebbens Lees verder >>
15-01-2017 - Fryske Natuer- en Miljeupriis voor Romke Kinderman Lees verder >>
22-12-2016 - FNP: meer duidelijkheid over evenementenfonds SNN Lees verder >>
22-12-2016 - FNP: actie voor Fries is steun in de rug Lees verder >>
21-12-2016 - FNP zeer ingenomen met kandidatuur Arno Brok Lees verder >>
12-12-2016 - Frijbûtser december nu online Lees verder >>
08-12-2016 - Werkbezoek FNP aan EFA-fractie Brussel Lees verder >>
05-12-2016 - FNP: heldere doelen met Taalplan Fries op school Lees verder >>
24-11-2016 - FNP'er Ten Hoeve in Eerste Kamer: tweedeling neemt toe door regering Lees verder >>
21-11-2016 - FNP enthousiast over aanpak dorpshuis Ried Lees verder >>
20-11-2016 - FNP bezoekt Keatsmuseum Franeker Lees verder >>
14-11-2016 - Afspraken over rol en kostenbeheersing SNN nakomen Lees verder >>
11-11-2016 - FNP verklaart zich solidair met pro-Koerdische HDP Lees verder >>
09-11-2016 - Steun voor boeren die biologisch willen produceren Lees verder >>
02-11-2016 - Vragen over aanpak onveilige N354 Tsienzerburen Lees verder >>
31-10-2016 - Frijbûtser nu online Lees verder >>
28-10-2016 - Trein naar Zwolle moet vaker rijden Lees verder >>
27-10-2016 - Zeggenschap over de zorg naar de regio Lees verder >>
25-10-2016 - FNP vragen over KH2018 en meertaligheid Lees verder >>
20-10-2016 - Minder bezuinigen op Omrop Fryslân Lees verder >>
18-10-2016 - Duurzame energie en de regenboogvlag Lees verder >>
03-10-2016 - FNP deelt appels uit bij de Sionsberg Lees verder >>
27-09-2016 - FNP: uitstel besluitvorming N358 (Skieding) Lees verder >>
20-09-2016 - Kabinet steekt éénzijdig eigen loftrompet en laat regio links liggen Lees verder >>
17-09-2016 - Frijbûtser september nu online Lees verder >>
14-09-2016 - Gevolgen van een snelle energietransitie Lees verder >>
12-09-2016 - FNP: grondgebonden en biologische boeren ook bij overleg Provincie Lees verder >>
03-08-2016 - FNP: opnieuw actie voor openhouden ziekenhuis Sionsberg Lees verder >>
06-07-2016 - FNP: belang van de EU voor Fryslân in kaart brengen Lees verder >>
30-06-2016 - FNP: ecologisch beheer provinciale bermen Lees verder >>
23-06-2016 - FNP: Minder hinder in spits bij bruggen Afsluitdijk Lees verder >>
22-06-2016 - FNP pleit voor onderhoudsfonds KH2018 11-Fountains Lees verder >>
21-06-2016 - Dividend NOM steken in werkgelegenheid en economie Lees verder >>
20-06-2016 - FNP: meer ruimte voor grondgebonden en biologische landbouw Lees verder >>
09-06-2016 - Van taalpartij naar actiepartij voor Fryslân Lees verder >>
02-06-2016 - Meer kinderen bereiken met meertalig onderwijs Lees verder >>
26-05-2016 - Manifestatie tegen gaswinning in Fryslân Lees verder >>
25-05-2016 - FNP: zorg over fosfaatrechten kleine boer Lees verder >>
02-05-2016 - Opinie: Fryslân CETA- en TTIP-vrije zône Lees verder >>
02-05-2016 - Fryslân moet TTIP vrije zone worden Lees verder >>
28-04-2016 - Vraagtekens bij hoge kosten parkeren Provinciehuis Lees verder >>
22-04-2016 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
04-04-2016 - Geen permanente grenscontrôles in Europa Lees verder >>
25-03-2016 - Op weg naar een nieuwe Provinciale Omgevingsvisie Lees verder >>
21-03-2016 - FNP met 8 mensen naar congres op Corsica Lees verder >>
15-03-2016 - Referendum associatieverdrag Oekraïne Lees verder >>
12-03-2016 - Frijbûtser van maart nu online Lees verder >>
11-03-2016 - Vacature fractiemedewerker Lees verder >>
02-03-2016 - Zorgen over het dempen van sloten Lees verder >>
02-03-2016 - OSF/FNP-senator bepaalt nieuwe contouren Omrop Fryslân Lees verder >>
01-03-2016 - De FNP in Provinciale Staten van 24 februari 2016 Lees verder >>
23-02-2016 - Jos de Blok - oprichter Buurtzorg Nederland - bij thema-avond FNP Lees verder >>
22-02-2016 - FNP: onderzoek vaarweg Drachten breder bekijken Lees verder >>
16-02-2016 - Bureaucratie bij Culturele Hoofdstad 2018 Lees verder >>
15-02-2016 - FNP: maximale druk via aandeelhouders REC Omrin Lees verder >>
08-02-2016 - Frijbûtser van februari nu online Lees verder >>
05-02-2016 - OSF/FNP senator kritisch in mediadebat Lees verder >>
04-02-2016 - FNP op werkbezoek in Spiker Ternaard Lees verder >>
29-01-2016 - Johannes Kramer spreekt bij FNP-zusterpartij SSW in Sleeswijk-Holstein Lees verder >>
28-01-2016 - Geen geld voor sponsoring gala's en evenementen door SNN Lees verder >>
19-01-2016 - FNP: lagere pachtprijzen bij duurzaam bodembeheer Lees verder >>
14-01-2016 - Tytsy en Douwe Willemsma te gast bij In Bosk fan Minsken van Tryater Lees verder >>
06-01-2016 - Niet alles op één kaart zetten Lees verder >>
05-01-2016 - Partijvoorzitter: FNP vernieuwen en verbreden Lees verder >>
04-01-2016 - Sulveren Fyts FNP naar Pieter Weening Lees verder >>
31-12-2015 - Nederlands voorzitterschap EU teveel gericht op Randstad Lees verder >>
18-12-2015 - Historische Statenvergadering met Campus Fryslân Lees verder >>
17-12-2015 - Prachtig verkiezingsresultaat regionalen op Corsica Lees verder >>
14-12-2015 - Frijbûtser december nu online Lees verder >>
09-12-2015 - FNP: snellere reparatie spoorbrug Ostfriesland Lees verder >>
25-11-2015 - FNP: actie omgekeerde bewijslast schade gas- en zoutwinning Lees verder >>
13-11-2015 - Helikopters ambulancezorg vaak te laat Lees verder >>
12-11-2015 - FNP brengt Fryslân naar Brussel Lees verder >>
09-11-2015 - FNP komt op voor particulieren bij schade gas- en zoutwinning Lees verder >>
31-10-2015 - Frijbûtser oktober nu online Lees verder >>
26-10-2015 - Vragen FNP over Omrop Fryslân in PS 28 oktober Lees verder >>
21-10-2015 - OSF eist vermindering gaswinning Lees verder >>
13-10-2015 - Bescherm de regionale omroepen Lees verder >>
10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske Publike Omrop? Lees verder >>
07-10-2015 - Lof voor Algemene Beschouwingen FNP in Wetterskip Lees verder >>
28-09-2015 - Rijk én Provincie Fryslân meebetalen aan Omrop Fryslân Lees verder >>
28-09-2015 - Omrop Fryslân: stuur allemaal een brief aan Dekker Lees verder >>
23-09-2015 - Regering teruggefloten over Omrop Fryslân via Europarlement Lees verder >>
22-09-2015 - Rechtbank en Hof: visie en flexibiliteit nodig Lees verder >>
17-09-2015 - Kamervragen OSF over schrappen status regionale organisaties monumentenzorg Lees verder >>
16-09-2015 - FNP vragen geluidsoverlast windturbines op land Lees verder >>
11-09-2015 - Frijbûtser van september nu online Lees verder >>
10-09-2015 - Onderwijs in minderheidstaal in de grote stad: het kan ! Lees verder >>
03-09-2015 - FNP: gevolgen voor Fryslân onderzoeken in zaak NAM Lees verder >>
31-08-2015 - FNP: rechtspraak Leeuwarden structureel overeind houden Lees verder >>
18-08-2015 - Fries effect CO2-vonnis Urgenda voor veenweidegebied Lees verder >>
11-08-2015 - Steun voor polsstokspringen jeugd Lees verder >>
07-07-2015 - Vragen over fietstunnel in provinciale weg N358 Surhuizum Lees verder >>
24-06-2015 - FNP motie: toch tunnel Hollandiastraat Lees verder >>
19-06-2015 - FNP: zorg over banenverlies bij Onderwijsinspectie Lees verder >>
12-06-2015 - Frijbûtser van juni nu online Lees verder >>
02-06-2015 - Leden FNP steunen zelfstandige Omrop Lees verder >>
30-05-2015 - Alle provinciale mailadressen nu over op *.FRL Lees verder >>
27-05-2015 - Rein van der Wal Eerste Opvolger bij Statenfractie Lees verder >>
27-05-2015 - FNP fel tegen Noordelijke plannen Omrop Fryslân Lees verder >>
26-05-2015 - FNP blij met Hendrik ten Hoeve in Senaat Lees verder >>
22-05-2015 - FNP: vragen over dreigende sluiting school Boksum Lees verder >>
21-05-2015 - Nieuw College in Staten van 20 mei 2015 Lees verder >>
15-05-2015 - FNP tevreden over nieuw Coalitieakkoord Lees verder >>
04-05-2015 - OSF zeker van zetel Eerste Kamer Lees verder >>
02-05-2015 - De nieuwe coalitie - ALG op 29 mei 2015 Lees verder >>
19-04-2015 - FNP motie brengt omgekeerde bewijslast mijnbouwschade naar Europa Lees verder >>
18-04-2015 - FNP motie: extra middelen voor biologische landbouw in Europa Lees verder >>
09-04-2015 - Klaas Fokkinga eerste opvolger FNP Lees verder >>
01-04-2015 - De OSF gedoogt niet maar wil wel dingen bereiken Lees verder >>
28-03-2015 - Nieuwe Frijbûtser nu online Lees verder >>
26-03-2015 - Sake van der Meer en Jan van der Kooi in AB Wetterskip Lees verder >>
25-03-2015 - Annigje Toering krijgt lintje na 12 jaar Provinciale Staten Lees verder >>
13-03-2015 - Niet onnodig nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen Lees verder >>
12-03-2015 - Friese gedeputeerde Kramer wil sterke regio's in Europa Lees verder >>
10-03-2015 - FNP: nu stappen zetten voor toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
10-03-2015 - Actie tegen nepaccount op Facebook Lees verder >>
09-03-2015 - Haagse Autoriteit grijpt in bij Friese breedband internet projekten Lees verder >>
26-02-2015 - FNP: omgekeerde bewijslast schade delfstofwinning Lees verder >>
23-02-2015 - Vragen over eenzijdige steun 'Noordelijke' ondernemersbeurs Lees verder >>
19-02-2015 - Hans Konst wil omwonenden niet betrekken bij zonneparken Lees verder >>
18-02-2015 - Waardevolle bomen bij station Leeuwarden behouden Lees verder >>
18-02-2015 - FNP: opkomen voor lokale initiatieven breedband internet Lees verder >>
13-02-2015 - Lokalo's aan de macht ? Lees verder >>
11-02-2015 - Kieskompas Wetterskip nu online Lees verder >>
10-02-2015 - Foto's en info FNP kandidaten Wetterskip Fryslân Lees verder >>
02-02-2015 - FNP werkbezoek Bijlsma Hercules in Franeker Lees verder >>
29-01-2015 - Noordwest-Fryslân niet in de kou laten staan Lees verder >>
28-01-2015 - FNP scoort veel moties in Provinciale Staten Lees verder >>
19-01-2015 - FNP motie Rondweg Warns in Staten en Raad Súdwest-Fryslân Lees verder >>
16-01-2015 - Funderingsproblemen oplossen in veenweidegebied Lees verder >>
08-01-2015 - FNP: vragen over cijfers bodemdaling zoutwinning Lees verder >>
06-01-2015 - Investeren in de Mienskip, met de Mienskip ! Lees verder >>
03-01-2015 - FNP reikt Sulveren Fyts en Natuur- en Milieuprijs uit Lees verder >>
23-12-2014 - Ziekenhuiszorg moet blijven in Fryslân ! Lees verder >>
20-12-2014 - FNP delegatie naar De Sionsberg in Dokkum Lees verder >>
19-12-2014 - Help pake en beppe de fakânsje troch Lees verder >>
16-12-2014 - De FNP was, is en blijft tegen mega-windmolens op land Lees verder >>
15-12-2014 - Terugblik op FNP referendum reis naar Schotland Lees verder >>
13-12-2014 - Frijbûtser van december nu online Lees verder >>
10-12-2014 - Anna Martha van der Mei geïnstalleerd als Statenlid FNP Lees verder >>
09-12-2014 - Investeren in digitale hulpmiddelen voor het Fries Lees verder >>
02-12-2014 - FNP bij eerste 100 websites met .frl online Lees verder >>
29-11-2014 - De FNP in Fryslân DOK op 30 november 2014 Lees verder >>
28-11-2014 - Opkomen voor particulieren met schade bodemdaling NW-Fryslân Lees verder >>
27-11-2014 - OSF-FNP senator Kees de Lange: zorg over Wet Langdurige Zorg Lees verder >>
24-11-2014 - FNP stelt Waterschapslijst vast voor verkiezingen maart 2015 Lees verder >>
23-11-2014 - Johannes Kramer opnieuw lijsttrekker FNP bij Statenverkiezingen Lees verder >>
21-11-2014 - FNP komt op voor Sorben Lees verder >>
18-11-2014 - Fotoverslag FNP actie zorgcentrum Spiker Ternaard Lees verder >>
17-11-2014 - Wisseling van de wacht in FNP Statenfractie Lees verder >>
13-11-2014 - Investering meertalig onderwijs gaat door na 2015 Lees verder >>
12-11-2014 - FNP bij eerste 100 *.frl pionieradressen Lees verder >>
11-11-2014 - FNP: investeren in doorgaande leerlijn meertaligheid Lees verder >>
08-11-2014 - Provinciaal FNP programma 2015-2019 vastgesteld Lees verder >>
31-10-2014 - Ledenvergaderingen 7, 21 november en 13 december Lees verder >>
30-10-2014 - Windmolenbesluit GS: 'Het werk begint nu' Lees verder >>
27-10-2014 - Wat is de rol van de huisarts na 1 januari 2015 ? Lees verder >>
21-10-2014 - Werkbezoek Stadstuin Asum in Techum Lees verder >>
20-10-2014 - Vragen over toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
11-10-2014 - Leden FNP eendrachtig tegen windmolens op land Lees verder >>
09-10-2014 - Gezocht: trainee voor EFA-bureau in Brussel Lees verder >>
03-10-2014 - FNP wil duidelijkheid over SNN-subsidies Leeuwarden Lees verder >>
01-10-2014 - FNP: Veiligheidsregio Fryslân niet klaar voor grote overstroming Lees verder >>
30-09-2014 - Extra ledenvergadering 11 oktober 2014 Lees verder >>
29-09-2014 - FNP in actie voor rechtbank Leeuwarden Lees verder >>
10-09-2014 - FNP: fel verzet tegen 'Cultuur is voor de grote stad' Lees verder >>
08-09-2014 - FNP: geen praatsessies, maar aan de slag met projecten Zorgeconomie Lees verder >>
04-09-2014 - Opnieuw statenvragen over westelijke rondweg De Westereen Lees verder >>
31-08-2014 - FNP: herverdeling WMO-budget voor Fryslân niet acceptabel Lees verder >>
27-08-2014 - Zorgen over voortgang Culturele Hoofdstad 2018 Lees verder >>
03-07-2014 - FNP: toestemming Europa economische steun NW- en NO-Fryslân Lees verder >>
25-06-2014 - Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten Lees verder >>
24-06-2014 - Debat in Eerste Kamer over integriteit Lees verder >>
20-06-2014 - 'Wie wil sturen moet wel aan het stuur zitten' Lees verder >>
19-06-2014 - Warme overdracht sociale taken Provincie naar Friese gemeenten Lees verder >>
16-06-2014 - Laatste Frijbûtser voor de zomer nu online Lees verder >>
11-06-2014 - FNP komt op voor werknemers Hartman Lees verder >>
03-06-2014 - FNP reis naar Schotland Lees verder >>
26-05-2014 - FNP zeer tevreden met EFA-succes Europese verkiezingen Lees verder >>
16-05-2014 - FNP: eigen kiesdistrict Fryslân voor Europese verkiezingen Lees verder >>
09-05-2014 - FNP: vakmanschap stimuleren door steun bedrijfsscholen Lees verder >>
07-05-2014 - FNP initiatief Digitalisering Fries erfgoed Lees verder >>
29-04-2014 - Overdracht havenpieren Harlingen niet op kosten Friese burgers Lees verder >>
24-04-2014 - Start kandidaatstelling verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip 2015 Lees verder >>
22-04-2014 - FNP: zorgen over bodemsanering Mildam Lees verder >>
14-04-2014 - De FNP en de Europese verkiezingen Lees verder >>
27-03-2014 - EFA in actie voor Omrop Fryslân Lees verder >>
26-03-2014 - FNP: trainingscentrum KNSB behouden voor Heerenveen en Fryslân Lees verder >>
24-03-2014 - FNP: Leeuwarden beter aangeven op ANWB-borden Lees verder >>
22-03-2014 - Provincie, in actie voor gas- en zoutschade Lees verder >>
20-03-2014 - Winst voor de FNP in 9 van de 13 gemeenten Lees verder >>
17-03-2014 - Landelijke TV-spot - stem lokaal, stem regionaal, stem FNP ! Lees verder >>
17-03-2014 - FNP nieuwsbrief verkiezingen 2014 nu online Lees verder >>
15-03-2014 - Frijbûtser in teken van verkiezingen Lees verder >>
07-03-2014 - Gaswinning zorgt voor onrust in Fryslân Lees verder >>
06-03-2014 - Zorg over onderhoud oude gebouwen Fries Museum Lees verder >>
03-03-2014 - FNP: behoud Friese zeggenschap Alliander Lees verder >>
26-02-2014 - FNP werkbezoek Weststellingwerf Natuurlijk Lees verder >>
20-02-2014 - FNP: onderzoek windmolenpark IJselmeer noodzakelijk Lees verder >>
15-02-2014 - Douwe Bijlsma postuum erelid EFA Lees verder >>
14-02-2014 - Europese steun voor Omrop Fryslân Lees verder >>
13-02-2014 - FNP: nieuwe rondweg De Westereen ten koste van omgeving Lees verder >>
11-02-2014 - Fonds voor schade door steenmarter Lees verder >>
10-02-2014 - FNP: meer democratie en solidariteit in Europa Lees verder >>
08-02-2014 - Plasterk in actie voor het Fries Lees verder >>
04-02-2014 - Niet langer wachten met afspraken gas- en zoutwinning Fryslân Lees verder >>
31-01-2014 - FNP: toekomst molen Burum veilig stellen Lees verder >>
16-01-2014 - FNP solidair met Groningers bij strijd om gaswinning Lees verder >>
04-01-2014 - FNP optimistisch over verkiezingen Lees verder >>
03-01-2014 - FNP natuur- en milieuprijs voor Gerbranda State Lees verder >>
28-12-2013 - Liever geen Noorderling bij Rijkswaterstaat: kamervragen Lees verder >>
16-12-2013 - FNP: snel ophouden met zoutwinning in NW-Fryslân Lees verder >>
14-12-2013 - Het nieuwe jaar in met de FNP 4 januari in Franeker Lees verder >>
12-12-2013 - FNP: afspraken leefbaarheid Kansen in Kernen nakomen Lees verder >>
09-12-2013 - OSF kritisch in debat over Schatkistbankieren Lees verder >>
27-11-2013 - Terug Naar de menselijke maat Lees verder >>
26-11-2013 - FNP: Betaalbare internet initiatieven stimuleren Lees verder >>
17-11-2013 - Jongerein: Vacature als stagiair(e) bij de CMC in Brussel Lees verder >>
14-11-2013 - FNP blij met succes raadsverkiezingen Lees verder >>
12-11-2013 - FNP vraagt steun Europa voor toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
05-11-2013 - FNP: betere digitale promotie fietsroutes Lees verder >>
04-11-2013 - FNP: Steun Provincie voor kaatsmuseum Franeker Lees verder >>
03-11-2013 - FNP Frijbûtser november nu online Lees verder >>
31-10-2013 - Fries perspectief voor jongeren ! Lees verder >>
30-10-2013 - Groot-Fryslân? Flauwekul ! Lees verder >>
29-10-2013 - FNP: na 2017 structureel € 200 miljoen voor Friese economie Lees verder >>
28-10-2013 - Tweede rondleiding voor FNP-leden op het Provinciehuis Lees verder >>
24-10-2013 - Onderhandelingen over toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
18-10-2013 - FNP in Provinciale Staten: geld voor opruimen windmolens Lees verder >>
10-10-2013 - College moet beter toezien op inpassing boerderijen Lees verder >>
08-10-2013 - 'Komende raadsverkiezingen grote kans voor lokale politieke partijen' Lees verder >>
07-10-2013 - Het eerlijke verhaal over het kabinet-Rutte Lees verder >>
01-10-2013 - Europastrategie Fryslân meer op toekomst richten Lees verder >>
01-10-2013 - Europastrategie Fryslân meer op toekomst richten Lees verder >>
24-09-2013 - In memoriam Douwe Bijlsma Lees verder >>
23-09-2013 - Meer rijksbanen voor Fryslân Lees verder >>
20-09-2013 - Overname Omrop Fryslân door 'Hilversum' dreigt Lees verder >>
17-09-2013 - FNP pleit voor extra tunnels spoor Leeuwarden-Groningen Lees verder >>
14-09-2013 - Frijbûtser september nu online Lees verder >>
13-09-2013 - Vragen over veiligheid op PM-kanaal bij Warten Lees verder >>
06-09-2013 - FNP: positieve energie KH2018 geweldig voor Fryslân Lees verder >>
02-09-2013 - Start FNP campagne: Minder Den Haag, meer Fryslân Lees verder >>
27-08-2013 - FNP: fel verzet tegen schaliegaswinning Lees verder >>
26-08-2013 - FNPj-debat 'Toekomst van Fryslân' 9 sept 2013 De Bres Lees verder >>
21-08-2013 - Muurkaatsen Olympische demosport in Rio Lees verder >>
19-08-2013 - Vacature trainee politiek medewerker EFA-bureau Brussel Lees verder >>
11-07-2013 - Zomers werkbezoek FNP Lees verder >>
04-07-2013 - Steun voor FNP voorstellen Friese Kadernota 2014 Lees verder >>
29-06-2013 - € 50 miljoen voor impuls Friese woningmarkt Lees verder >>
26-06-2013 - Thialf op voorsprong met realisatiebesluit Provinciale Staten Lees verder >>
25-06-2013 - Praten met inwoners Aldeboarn Lees verder >>
21-06-2013 - FNP: NUON-geld voor Fryslân yn'e Pronk Lees verder >>
20-06-2013 - Interpellatiedebat in Staten over verlies banen Rijksdiensten Lees verder >>
19-06-2013 - Unanieme steun Europees parlement voor rapport bedreigde talen Lees verder >>
19-06-2013 - FNP-senator kritisch op bestuursvisie Plasterk in Eerste Kamer Lees verder >>
18-06-2013 - NUON-geld voor Deltaplan Digitalisering Lees verder >>
16-06-2013 - Frijbûtser in teken van Algemene Ledenvergadering Lees verder >>
2021 FNP Fryslân - Disclaimer