NIEUWS   11-02-2021


Sturing over eigen leven en eigen omgeving.

Volgende week gaat het in de Staten van Fryslân over bestuurlijke vernieuwing. Als wij echt de bestuurlijke kracht van Fryslân willen versterken is er een grondige verandering nodig. Sommige voorstellen kunnen meehelpen om de eerste stappen te zetten. Maar de discussie zou veel fundamenteler moeten zijn, wil het debat over bestuurlijke vernieuwing echte impact hebben.

Eigen bestuurlijk huis
Fryslân heeft in Nederland een bijzondere positie. Het heeft een sterke identiteit: een eigen geschiedenis, taal, cultuur en landschap. Met minder dan een eigen bestuurlijk huis kan het daarom niet toe. Maar de trend in Nederland is net een andere richting op: groter, anoniemer en afstandelijker. De regering heeft ht tegenwoordig over ‘landsdelen' en ‘Het Noorden'. De schaalvergrotingen in het openbaar bestuur, de rechtspraak, het onderwijs, de zorg, de brandweer en politie, de woningbouwverenigingen, die zorgen ervoor dat de schaal van de overheid niet meer bij de gemeenschap past, maar er juist van vervreemdt. Het neoliberalisme heeft onze provincie geen goed gedaan.

 

Autonome ruimte
De provincie Fryslân moet daarom met een duidelijke democratische legitimatie meer eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen. Wij willen het eigen bestuurlijke huis van Fryslân op termijn ingrijpend verbouwen: verstevigen, verbreden en verbeteren. Deze verbouwing is geen doel op zichzelf, maar bedoeld om de inwoners van Fryslân zoveel mogelijk zelf sturing te geven over hun eigen toekomst.

 

De zeggenschap over publieke voorzieningen moet weer vanuit de gemeenschap op een democratische wijze gelegitimeerd worden. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de publieke sector, de gezondheidszorg, volkshuisvesting en onderwijs, dat is een zaak van ons allemaal. Dat kunnen wij niet alleen aan de managers en (partij-) functionarissen in de raden van bestuur overlaten.

 

Brede discussie
De FNP wil dat er een brede discussie onder de Friezen wordt opgezet. Deze moet leiden tot een volksraadpleging over de vraag of en hoe Fryslân en de Friezen meer sturing kunnen krijgen over hun eigen leven en hun eigen omgeving. De provincie Fryslân moet zelf de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de belangen van haar inwoners, in samenwerking met de Friese gemeenten en het Wetterskip, met oplossingen die passen bij Fryslân.

 

De vraag die volgens ons als eerste moet worden gesteld in de volksraadpleging is: ‘Moet de Friese burger meer invloed krijgen op de besluitvorming met betrekking tot de ziekenhuiszorg, bovengemeentelijke zorginstellingen en de volkshuisvesting?' Als de meerderheid van de Friese kiezers dan ja zegt, moet het Fries provinciaal bestuur met Den Haag onderhandelen over de vraag hoe die grotere invloed vorm moet krijgen. Daar hoort ook een financiële paragraaf bij waarin de afspraken op geld worden gezet.

 

Middel, geen doel
Het denken over bestuurlijke vernieuwing moet een proces zijn waarin inwoners en politici continu zoeken naar de beste manier om hun leven en hun omgeving vorm te geven. De voorstellen die nu in de Staten worden besproken, zijn aardig. Mar als wij echt de positie van Fryslân willen verstevigen is er wat anders nodig dan het subsidiëren van denkclubjes die ons anders ook wel weten te vinden; daar zijn wij geen voorstander van. Versterk de positie van Fryslân en gebruik een participatie-platform, een digitaal raadplegingssysteem om de Friese gemeenschap op een representatieve manier direct te bevragen; niet alleen lobbygroepen met vaak dezelfde politiek-gekleurde mensen. Bestuurlijke vernieuwing is geen doel op zich maar een middel om te kommen tot een sterker bestuurlijk Fryslân.

 

Sijbe Knol
Fractievoorzitter FNP Fryslân.  Tags: Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer