18 November 2023

Út namme fan de FNPLjouwert binne Herman, Folkert en Jan-Willem justerjûn by it debat oer it bouwplan Steenslân 2 yn Stiens west. 🏘️

Dit waard hâlden yn kafee de Kern mei as gastheren Fred en Sam 👍🏻☕️

Oan it wurd kamen de participaasje wurkgroep, Pleatslik belang en in tal oare ynsprekkers.

As FNP fine wy it in pracht plan😃mar in fytspaad 🚲 lâns de Brêgeleane moat der komme hawwe wy sein.

Dizze miening waart dielt troch de measte minsken yn de seal en Pleatslik Belang. 💪🏻

Ek wolle wy in stoep🚶‍♀️ lâns de Trijehoeksdyk oant it Mierepaad ta, sa it no is is it libbens gefaarlik. ⚠️

Beide punten waarden troch wethâlder de Haan begrepen en hy hat tasein mei in plan hjiroer te kommen foar it fêststellen fan it bestemmingsplaTags: