FNP Steatefraksje


Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 12 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit fjouwer sitten. Underoan dizze side fine jo mear ynformaasje oer ús Steateleden.

 

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ’e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:

 • it fertsjintwurdigjen fan de ynwenners fan Fryslân
 • it opstellen fan de rânebetingsten (kaders) foar it deistich bestjoer (Deputearre Steaten)
 • kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge

 

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: hja kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.
Sijbe Knol


Steatelid, fraksjefoarsitter

 

Portefúlje:

 • Programma 1, Bestjoer en Feiligens
 • Programma 3, Taal, Kultuer en Underwiis,
  ynklusyf Steatekommitee Frysk
 • Programma 11, Romte, Wenjen en Erfgoed  
 • Programma 14, Ynternasjonale Saken en Keninkryksrelaasjes
 • Lid stipefraksje OSF 

  

Tillefoan: 06 - 3094 4415

E-post: s.knolfryslan.frl

   
Wopke Veenstra


Steatelid, fise-fraksjefoarsitter

 

Portefúlje:

 • Programma 7, Ferkear en Ferfier 
 • Programma 8, Wetter
 • Programma 9, Natuer, Lânbou en Mynbousaken
 • Programma 13, Streekwurk 
 • Lid stipefraksje OSF 

  

Tillefoan: 06-1337 3729 

E-Post: w.veenstrafryslan.frl 
Rein van der Wal


Steatelid

 

Portefúlje:

 • Programma 4, Sport, Sosjaal Belied en Soarch 
 • Programma 10, Miljeu en Duorsume Enerzjy
 • Programma 12, Omjouwingsfyzje 

  

Tillefoan: 06 - 2722 3363 

E-post: r.vanderwalfryslan.frl

  
Gerben van der Mei


Steatelid

 

Portefúlje:

 • Programma 2, Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme
 • Programma 5, Europa,
  ynklusyf Platfoarm Europa
 • Programma 6, Finânsjes,
  ynklusyf Auditkommisje

   

Tillefoan: 06 - 1548 0047 

E-post: g.h.vandermeifryslan.frl

 

 
Thom Feddema


Earste opfolger / Kommisjelid

  

Tillefoan: 06 - 3179 5791 

E-post: t.feddemafryslan.frl

 
Dinie Visser


Stipefraksje

 

Tillefoan: 06 27 47 84 59
Fraksjemeiwurkers


De FNP Steatefraksje wurdt stipe troch twa meiwurkers dy’t op de eigen fraksjekeamer fan de FNP yn it Provinsjehûs wurkje.

 

De fraksjemeiwurkers stypje de Steateleden sawol ynhâldlik as organisatoarysk. 
Frank de Boer


Beliedsmeiwurker

 

 

 

E-post: f.deboerfryslan.frl  

Tillefoan: 058 - 292 5803 

Mobyl: 06 - 5169 9853
FNP Steatefraksje


Provinsjehûs 

Twibaksmerk 52

8911 KZ Ljouwert

 

Postbus 20120

8900 HM Ljouwert

 

Tillefoan: 058-292 5803

E-post: fnpfryslan.frl
Aukje Holtrop


Fraksjemeiwurker

 

 

 

E-post: aukje.holtropfryslan.frl  

Tillefoan: 058 - 292 5803 

Mobyl: 06 - 40 81 30 22
2023 FNP Fryslân - Disclaimer