FNP Steatefraksje


Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 12 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit fjouwer sitten. Underoan dizze side fine jo mear ynformaasje oer ús Steateleden.

 

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ’e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:

 • it fertsjintwurdigjen fan de ynwenners fan Fryslân
 • it opstellen fan de rânebetingsten (kaders) foar it deistich bestjoer (Deputearre Steaten)
 • kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge

 

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: hja kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.
Gerben van der Mei


Steatelid, fraksjefoarsitter

 

Portefúljes:

 

 • Programma 1. Bestjoer en feiligens
 • Programma 7. Finânsjes + Auditkommisje
 • Programma 8. Ferkear en ferfier
 • Programma 13. Omjouwing
 • Programma 15. Ynternasjonale saken en Keninkryksrelaasjes

 

 

Kontaktpersoan foar de gemeenten:

Amelân, Dantumadiel, Noardeast Fryslân, Skiermûntseach, Tytsjerksteradiel 

Tillefoan: 06 - 1548 0047 

E-post: g.h.vandermeifryslan.frl

 

 
Dinie Visser


Steatelid

 

Portefúljes: 

 

 • Programma 2. Ekonomy, rekreaasje en toerisme
 • Programma 3. Kultuer
 • Programma 6. Europa,
  ynklusyf Platfoarm Europa
 • Lid Stipefraksje OPNL 

 

 

Kontaktpersoan foar de gemeenten:

De Fryske Marren, Hearrenfean, Ljouwert, Súd-west Fryslân 

 

Tillefoan: 06 82 05 15 05

E-post: dvisserfryslan.frl 
Sita Land-Dotinga


Steatelid

 

Portefúljes:

 

 • Programma 4. Taal en ûnderwiis
  ynklustief Steatekommittee
 • Programma 5. Sport, sosjaal beleid en soarch
 • Programma 12. Wenjen en erfguod
 • Programma 14. Streekwurk / Leefberens    

 

Kontaktpersoan foar de gemeenten:

Achtkarspelen, Eaststellingwerf, Opsterlân, Smellingerlân, Weststellingwerf 

 

Tillefoan: 06 15 50 05 59

E-post:  s.dotingafryslan.frl
Tjitte Hemstra


Steatelid

 

Portefúljes:

 

Programma 9. Wetter     

Programma 10. Natoer en lânbou                        

Programma 11. Miljeu (duorsume) enerzjy en mynbou saken  

 

E-post: t.hemstrafryslan.frl  
Thom Feddema


Earste opfolger / Kommisjelid

 

Portefúljes

 

 • Programma 9. Wetter     
 • Programma 10. Natoer en lânbou                        
 • Programma 11. Miljeu (duorsume) enerzjy en mynbou saken 

 

  

Tillefoan: 06 - 3179 5791 

E-post: t.feddemafryslan.frl

 
Fraksjemeiwurkers


De FNP Steatefraksje wurdt stipe troch twa meiwurkers dy’t op de eigen fraksjekeamer fan de FNP yn it Provinsjehûs wurkje.

 

De fraksjemeiwurkers stypje de Steateleden sawol ynhâldlik as organisatoarysk. 
Frank de Boer


Beliedsmeiwurker

 

 

 

E-post: f.deboerfryslan.frl  

Tillefoan: 058 - 292 5803 

Mobyl: 06 - 5169 9853
Geriena Bosma


Beliedsmeiwurker

 

 

 

E-post: g.tiemensfryslan.frl

Tillefoan: 058 - 292 5803 

 
FNP Steatefraksje


Provinsjehûs 

Twibaksmerk 52

8911 KZ Ljouwert

 

Postbus 20120

8900 HM Ljouwert

 

Tillefoan: 058-292 5803

E-post: fnpfryslan.frl
2023 FNP Fryslân - Disclaimer