Jan Arendz

Annigje Toering


Annigje Toering

Wenplak: Mantgum

 

E-post: annigje.toeringfnp.frl

 

OSF kommisje

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en de Fryske Marren

Marcel van der Wal

Jan Benedictus


Jan Benedictus

Wenplak: Boelensloane

 

E-post: jan.benedictusfnp.frl  

 

Ponghâlder

 

Finansjele kommisje

HB-kontaktpersoan Partijhûs (finânsjes)  

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Noardeast-Fryslân en Opsterlân
Wietske Poelman


Wietske Poelman

Wenplak: Bûtenpost

 

E-post: wietske.poelmanfnp.frl  

 

Skriuwster HB

 

HB-Kontaktpersoan FNP partijhûs

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling It Hearrenfean
2022 FNP Fryslân - Disclaimer