Haadbestjoer FNP Fryslân


Algemiene e-post:   

HB.ynfofnp.frl

     
FotovanCees
 

Cees van Mourik

Wenplak: De Gaastmer

Tillefoan: 0515-469393

 

E-post: cees.van.mourikfnp.frl

 

Foarsitter

Deistich Bestjoer

Frijbûtserredaksje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings De Fryske Marren, Hearrenfean en Weststellingwerf

     
 Eddie de Vries  

Eddie de Vries

Wenplak: Drachten

Tillefoan: 0512-525392

E-post: eddie.de.vriesfnp.frl

 

Ponghâlder

Deistich Bestjoer

Finansjele kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Waadhoeke en Tytsjerksteradiel

     
Jaap Cuperus   

Jaap Cuperus

Wenplak: Dokkum

Tillefoan: 0519-298087

E-post: jaap.cuperusfnp.frl

 

2e Ponghâlder

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Achtkarspelen, Smellingerlân en Dantumadiel

     
Jehannes Elzinga   

Jehannes Elzinga

Wenplak: Frjentsjer

Tillefoan: 0517-234524

E-post: jehannes.elzingafnp.frl

 

Skriuwer

Deistich Bestjoer

EFA kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân

     

Cees febr 2012 lyts

 

Cees Nieboer

Wenplak: Tsjerkwert

Tillefoan: 0515-579657

E-post: cees.nieboerfnp.frl

 

Digitale Media

EFA-kommisje

PR-kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Ljouwert

 
2019 FNP Fryslân - Disclaimer