Klaas Fokkinga

 Klaas Fokkinga 2015 lyts     

Steatelid

Portefúlje:   

Programma 2, Ferkear en Ferfier

Programma 3, Wetter

Programma 9, Romte en wenjen

   

Wenplak: Nes (D.)

E-Post: k.fokkinga@fryslan.frl  

Tillefoan: 06 - 200 335 81 

Twitter: @fnpkfKlaas (1953) is direkteur basisûnderwiis en riedslid FNP yn Dongeradiel. Wol minder regels en mear mooglikheden foar inisjativen út de mienskip. Fan ûnderen op en in regionaal maatwurk dat rjocht docht oan lokale omstannichheden en winsken fan ynwenners.Tags: algemien

2019 FNP Fryslân - Disclaimer