Klaas Fokkinga

Steatelid

 

Portefúlje:   

Programma 2, Ferkear en Ferfier

Programma 3, Wetter

Programma 9, Romte en wenjen

   

Wenplak: Nes (D.)

E-Post: k.fokkinga@fryslan.frl  

Tillefoan: 06 - 200 335 81 Klaas (1953) is direkteur basisûnderwiis en riedslid FNP yn Dongeradiel. Wol minder regels en mear mooglikheden foar inisjativen út de mienskip. Fan ûnderen op en in regionaal maatwurk dat rjocht docht oan lokale omstannichheden en winsken fan ynwenners.2020 FNP Fryslân - Disclaimer