Corlienke de Jong

undefined
Corlienke de Jong FNP
 Corlienke de Jong 2015 lyts      

Steatelid , fraksjefoarsitter 

Portefúlje: 

Programma 1, Algemiene Saken/Bestjoer/Feiligens

Programma 7, Sosjaal belied en Soarch

Programma 8, Taal, Kultuer, Underwiis en Media

Lid Steatekomitee Frysk  

   

Wenplak: Jutryp

E-post: c.dejong@fryslan.frl 

Tillefoan: 06 - 220 190 66 

Twitter: @corlienkeCorlienke (1966) wurket yn it ûnderwiis (beropsopliedingen, sektor Technyk). Wie acht jier foarsitter fan FNP Wymbrits en skaadfraksjelid. Wol har graach ynsette om Fryslân moai en leefber te hâlden. Ekstra omtinken foar de Fryske taal en kultuer is nedich om ek de kommende generaasjes de wearde dêrfan mei te jaan en fiele te litten.

Tags: algemien

2019 FNP Fryslân - Disclaimer